Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

De første skridt mod en ny ferielov

Den 31. august 2015 nedsatte den daværende regering et Ferielovsudvalg, som skulle se nærmere på den danske ferielov. Udvalget havde til formål at komme med forslag til en ny ferielov, som tager hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, og være nemmere at overskue og enklere at administrere end den nuværende ferielov. Ferielovsudvalget har i dag (den 22. august 2017) udgivet en betænkning med deres forslag til en ny ferielov.

Ønsket om en ny ferielov

EU-kommissionen vurderede i 2015, at de danske ferieregler om forskudt ferie er i strid med EU-retten, idet alle lønmodtagere ifølge EU’s regler skal have ret til fire ugers betalt ferie om året.

Siden august 2015 har et særligt Ferielovsudvalg derfor arbejdet på et forslag til en ny ferielov.

Den nuværende ferielov

Den første ferielov blev indført i 1938, og de nuværende regler omkring forskudt optjenings- og afholdelsesår er et levn fra denne lov.

Ferielovens regler tilsiger i dag, at en lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måned. Retten til afholdelse af betalt ferie optjenes i perioden fra 1. januar – 31. december (kalenderåret).

Den optjente ferie kan efter de nuværende regler først afholdes i perioden maj det efterfølgende år til april året efter.

Dette indebærer, at en lønmodtager, som bliver ansat 1. januar 2017, optjener ret til betalt ferie i perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 (i alt 25 dages betalt ferie).

De 25 dages betalt ferie kan først afholdes i perioden 1. maj 2018 – 30. april 2019.

Efter de nuværende regler vil lønmodtageren derimod ikke optjene ret til at holde betalt ferie i kalenderåret 2017.

Medmindre lønmodtageren har ferie til gode (optjent i kalenderåret 2016 hos en tidligere arbejdsgiver), skal lønmodtageren derfor selv betale for eventuel ferie, som denne ønsker at afholde i kalenderåret 2017.

Forslaget til en ny ferielov

Ferielovsudvalget har i dag (den 22. august 2017) løftet sløret for deres forslag til en ny ferielov, som skal træde i kraft 1. september 2020.

Som hovedelement i forslaget har Ferielovsudvalget foreslået indførsel af ”samtidighedsferie”.

Det nye begreb ”samtidighedsferie” indebærer en ændring af den hidtidige forskudte opdeling af perioden for optjening af ferie i forhold til perioden for afholdelse af ferie.

Ifølge det fremsatte forslag vil en lønmodtager fortsat optjene ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måned – men perioden for afholdelse af den optjente ferie fremskydes betydeligt.

Der er i forslaget lagt op til, at ferie optjent i én måned, allerede skal kunne afholdes i den efterfølgende måned – således at ferie optjent i januar, allerede kan afholdes i februar måned.

Såfremt forslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, indebærer det, at:

  1. Ferieåret fremadrettet vil løbe fra 1. september – 31. august.
  2. Optjent ferie kan afholdes i ferieåret (1. september – 31. august) samt 4 måneder derefter. Ferien kan derfor afholdes i en periode på 16 måneder (fra 1. september – 31. december det efterfølgende år).

Overgangsperiode

I dag bygger den danske ferielov på et optjeningssystem, som er forskudt i forhold til den periode, hvor ferien kan afholdes. Ferie optjent i indeværende kalenderår (2017) kan først afholdes med virkning fra 1. maj 2018 og så fremdeles.

Hvis hovedprincippet i det fremsatte forslag bliver vedtaget, vil ferie derimod fremadrettet kunne afholdes samtidig med ferien optjenes.

Overgangen mellem den gamle ferielov og den nye ferielov vil derfor nødvendiggøre vedtagelse af nogle overgangsregler – idet lønmodtagerne ellers vil have ret til 10 ugers ferie i det første år, hvor den nye ferielov træder i kraft. En overgangsfase som ifølge Ferielovsudvalget vil koste omtrent 85 milliarder kroner.

Ferielovsudvalget har derfor tillige fremsat forslag til nogle overgangsregler, der tager hensyn til arbejdsgiverne, således at ændringen af ferieloven ikke vil koste arbejdsgiverne dyrt i det år, hvor ferieloven bliver indført.

Overgangsreglerne indebærer blandt andet:

- at ferie optjent i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019, kan afholdes i perioden 1. maj 2020 – 30. september 2020 (ligesom hidtil).

- at ferie optjent i overgangsperioden, 1. september 2019 – 31. august 2020, vil blive indefrosset i en fond. Det indefrosne beløb vil blive udbetalt til lønmodtageren, når vedkommende når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Tidshorisonten

Ferielovsudvalget har i dag (den 22. august 2017) fremlagt en betænkning på 593 sider, som indeholder udvalgets forslag til en ny ferielov, og baggrunden for forslaget.

Betænkningen og det fremsatte forslag skal nu på den politiske dagsorden og igennem den sædvanlige vedtagelsesproces, førend en eventuel ny lov bliver en realitet.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS følger vi udviklingen i lovvalgsarbejdet nøje. Vi er specialister i ansættelsesret, og vil derfor være klar til at hjælpe dig, hvis/når en ny ferielov bliver vedtaget.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller på mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du måtte have spørgsmål til det fremsatte forslag.

Betænkningen kan downloades på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Øvrige relevante ansættelsesretlige emner
Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»