advokat_KA_2_inde_470_250
advokat_tw_KA_4_ude_470_250
kontrakt-maskine_470_250

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ved at indgive en stævning. Den som indgiver stævning kaldes sagsøger og den som stævnes, kaldt sagsøgte. Sagsøgte skal efter at have modtaget stævningen svare i sagen ved at afgive svarskrift. Herefter skal sagsøger forholde sig til svarskriftet ved at indgive en replik og sagsøgte, indgiver en duplik. Byretten kan træffe beslutning om at parterne skal indgive flere indlæg, som kaldes processkrifter.

Herefter indkalder byretten til et telefonmøde, hvor parterne deltager og typisk er det parternes advokater. Det er derfor meget vigtigt, at du er repræsenteret ved en advokat. Retten kan også bestemme at en part skal være repræsenteret af advokat i tilfælde at dette er nødvendigt eller for at sikre at sagen gennemføres korrekt.

Når sagen kommer for byretten, kaldes det hovedforhandling, hvor parterne mødes i byretten og parterne kan procederer på deres argumenter og påstande. En byretssag kan ankes videre til landsretten.

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Det er en rigtig god ide at have en advokat, da en retssag typisk er ret kompliceret.

SelskabsAdvokaterne bistår meget gerne med at føre sagen ved byretten og udarbejder de nødvendige processkrifter og med at gennemføre byretssagen.

Har du behov for at komme i kontakt med advokat der kan føre din sag ved byretten, kan du klikke her: Retssag

 

 

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Anke til landsretten

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af