Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Bortvisning af medarbejder

Funktionærlovens bestemmelser

For at der kan ske berettiget bortvisning af en medarbejder skal medarbejderen groft have misligholdt ansættelsesforholdet, jf. funktionærlovens § 4. Ved misligholdelse menes, at medarbejderen ikke overholder den aftale, der er lavet med virksomheden.

En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet og kræver væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side. Bortvisning af en medarbejder kan derfor kun ske i de groveste situationer

Er misligholdelsen ikke tilstrækkelig grov til at berettige en bortvisning må arbejdsgiveren nøjes med at opsige medarbejderen i henhold til funktionærlovens § 2 med det sædvanlige opsigelsesvarsel.

En uberettiget bortvisning kan indebære et krav om erstatning og godtgørelse og en aftalt kunde- og/eller konkurrenceklausul kan muligvis bortfalde med bortvisningen. Det skal derfor overvejes nøje inden man som arbejdsgiver tyr til en bortvisning.

Begrundelsen for bortvisningen

Ved bedømmelsen af om begrundelsen for bortvisningen kan sidestilles med en grov misligholdelse skal forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen tages i betragtning sammen med alle øvrige faktorer, herunder den nuværende samfundsmoral. Der er derfor ikke tale om et fast begreb, men et skøn i den enkelte situation. Således kan et forhold i en situation være ubetydeligt, hvorimod det i en anden vil betragtes som grov misligholdelse, f.eks. fordi arbejdsgiveren på forhånd har givet udtryk for dette.

Der er en række faktorer der stort set altid tages i betragtning ved vurderingen om der er tale om en grov misligholdelse, herunder der er tale om et forsætligt forhold, funktionærens stilling (betroet medarbejder), arbejdsgiverens tilkendegivelser (forhåndsudsagn, indskærpelser, advarsler), passivitet fra arbejdsgiveren samt funktionærens anciennitet.

Der skal dog altid ske en vurdering af den konkrete situation, og der vil ved en bortvisning, altid være tale om en standpunktsrisiko fra arbejdsgiverens side.

Erstatning

Hvis funktionæren uberettiget er blevet bortvist af arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren udrede en erstatning svarende til lønnen indtil det tidspunkt, til hvilket den ansatte den pågældende dag lovligt kunne have været opsagt, eller - såfremt han allerede var opsagt - til opsigelsesfristens udløb.

Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede bortvisning krav på mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, bliver erstatningen fastsat efter de almindelige erstatningsregler.

Der kan alternativt kræves godtgørelse i henhold til reglerne om usaglig opsigelse, der kan udgøre en højere erstatning, da der i beregningen ikke tages højde for, om bortvisningen er sket midt i opsigelsesvarslet.

Her ud over kan der, såfremt arbejdstagerens frihed, fred, ære eller person er blevet krænket, kræves godtgørelse for tort. Dette er f.eks. tilfældet, hvis arbejdsgiveren ubegrundet har beskyldt medarbejderen for at stjæle.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid overveje en bortvisning ganske nøje, herunder om bortvisningen kan anses for at være berettiget. Herigennem kan en tvist om erstatning for uberettiget bortvisning bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende bortvisning af medarbejder, og bistår løbende virksomheder som ønsker at opsige eller bortvise en medarbejder eller har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder. Som advokat bistår vi også ledende medarbejdere og direktører, der uberettiget er bortvist og som ønsker at rejse krav om erstatning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Afvisning af at deltage i sygefraværssamtale udløste berettiget tilbageholdelse af løn og bortvisning

En sygemeldt medarbejder mente, at det var ”spild af min tid” at deltage i en sygefraværssamtale, som ...»

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Bortvisning

Bortvisning En arbejdstager kan af arbejdsgiveren bortvises fra et arbejdssted på baggrund af væsentlig ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af