Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Bortvisning af medarbejder

Funktionærlovens bestemmelser

For at der kan ske berettiget bortvisning af en medarbejder, skal medarbejderen groft have misligholdt ansættelsesforholdet, jf. funktionærlovens § 4. Ved misligholdelse menes, at medarbejderen ikke overholder den aftale, der er lavet med virksomheden, eller at medarbejderen fx tilsidesætter sin loyalitetsforpligtelse overfor arbejdsgiveren, ulovligt udebliver fra sit arbejde eller udviser grov sløseri i forbindelse med udførelsen af sit arbejde.

En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet og kræver væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side. Bortvisning af en medarbejder kan derfor kun ske i de groveste situationer.

Er misligholdelsen ikke tilstrækkelig grov til at berettige en bortvisning, må man som arbejdsgiver nøjes med at opsige medarbejderen i henhold til funktionærlovens § 2 med det sædvanlige opsigelsesvarsel.

En uberettiget bortvisning kan indebære et krav om erstatning og godtgørelse og en aftalt kunde- og/eller konkurrenceklausul kan muligvis bortfalde med bortvisningen. Det skal derfor overvejes nøje, inden man som arbejdsgiver beslutter sig for at bortvise en medarbejder.

Begrundelsen for bortvisningen

Ved bedømmelsen af, om begrundelsen for bortvisningen kan betragtes som en grov misligholdelse, skal forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen tages i betragtning sammen med alle øvrige faktorer, herunder den nuværende samfundsmoral. Der er derfor ikke tale om et fast begreb, men et skøn i den enkelte situation. Således kan et forhold i en situation være ubetydeligt, hvorimod det i en anden vil betragtes som grov misligholdelse, f.eks. fordi arbejdsgiveren på forhånd har givet udtryk for dette i form af en forudgående advarsel.

Der er en række faktorer, der stort set altid tages i betragtning ved vurderingen om der er tale om en grov misligholdelse herunder, om der er tale om et forsætligt forhold, funktionærens stilling (betroet medarbejder), arbejdsgiverens eventuelle forudgående tilkendegivelser (forhåndsudsagn, indskærpelser, advarsler), passivitet fra arbejdsgiveren samt funktionærens anciennitet.

Der skal dog altid ske en vurdering af den konkrete situation, og der vil ved en bortvisning altid være tale om en standpunktsrisiko fra arbejdsgiverens side.

Erstatning

Hvis funktionæren uberettiget er blevet bortvist af arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren udrede en erstatning svarende til lønnen, indtil det tidspunkt, hvor den ansatte lovligt kunne have været opsagt, eller - såfremt han allerede var opsagt - til opsigelsesfristens udløb.

Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede bortvisning krav på mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, bliver erstatningen fastsat efter de almindelige erstatningsregler.

Er medarbejderen blevet bortvist på et uberettiget grundlag, har medarbejderen som udgangspunkt desuden mulighed for at rejse krav om en godtgørelse for uberettiget bortvisning. 

Herudover kan der, såfremt arbejdstagerens frihed, fred, ære eller person er blevet krænket, kræves godtgørelse for tort. Dette er f.eks. tilfældet, hvis arbejdsgiveren ubegrundet har beskyldt medarbejderen for at stjæle.

Skyldes en berettiget bortvisning derimod, at medarbejderen uberettiget er udeblevet fra arbejdet eller har forladt arbejdet i arbejdstiden uden lovlig grund, har man som arbejdsgiver mulighed for at rejse et krav om erstatning overfor medarbejderen, svarende til mindst en halv måneds løn. 

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid overveje en bortvisning ganske nøje, herunder om bortvisningen kan anses for at være berettiget. Herigennem kan en tvist om erstatning for uberettiget bortvisning bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende bortvisning af medarbejder, og bistår løbende virksomheder som ønsker at opsige eller bortvise en medarbejder eller har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder. Som advokat bistår vi også ledende medarbejdere og direktører, der uberettiget er bortvist og som ønsker at rejse krav om erstatning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bogholder dømt til at betale løn tilbage til tidligere arbejdsgiver på grund af tidstyveri

En tidligere ansat bogholder blev ved dom af den 22. maj 2023 fra Østre Landsret dømt til at tilbagebetale ...»

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Bortvisning

Bortvisning En arbejdstager kan af arbejdsgiveren bortvises fra et arbejdssted på baggrund af væsentlig ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af