Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bibeskæftigelse, bierhverv og formueanbringelse

Skal din medarbejder have lov til at have andet arbejde under ansættelsen hos dig, eller er det vigtigt, at medarbejderen er 110% engageret i din virksomhed i den udstrækning, at du kan kræve dette? 

Det er ikke et krav efter ansættelsesbevisloven, at du skriver noget om bierhverv, bibeskæftigelse eller formueanbringelse i dine ansættelseskontrakter, men det kan være en god idé således, at der er enighed om, hvilke vilkår, der gælder. 

Ansættelsesbevislovens regler om bibeskæftigelse

Det følger af ansættelsesbevisloven, at man må som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke hindre en medarbejder i at tage sideløbende erhvervsmæssig beskæftigelse, dvs. bibeskæftigelse, eller på anden måde behandle medarbejderen ugunstigt, hvis medarbejderen fortsat kan arbejde i overensstemmelse med den for ansættelsesforholdet aftalte arbejdstid.

Ovenstående gælder dog i følge ansættelsesbevisloven ikke, hvis omstændighederne ved bibeskæftigelsen, såsom hensyn til sundhed og sikkerhed, at undgå interessekonflikter, beskyttelse af forretningshemmeligheder eller beskyttelse af af integriteten i den offentlige forvaltning indebærer, at bibeskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold. I så fald kan du således som arbejdsgiver berettiget gøre indsigelse mod, at en medarbejder påtager sig en bibeskæftigelse af en konkret karakter.

Funktionærlovens udgangspunkt

Funktionærlovens § 15 tager stilling til i hvilket omfang en funktionæransat medarbejder kan påtage sig bierhverv. Bierhverv, skal forstås som hverv, der har karakter af fritidsinteresser eller tillidshverv. Som eksempler nævnes formandskab af skakklubben eller en sportsklub samt muligheden for at engagere sig i politisk foreningsarbejde. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at både bierhverv og bibeskæftigelse kan være lønnet såvel som ulønnet.   

Funktionærlovens § 15 har følgende indhold: 

"En funktionær er berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan røgtes uden ulempe for virksomheden". 

Hvad der kan "røgtes uden ulempe" vil afhænge af en konkret vurdering af din aftale med medarbejderen, karakteren af medarbejderens ansættelsesforhold, indholdet og omfanget af bierhvervet. 

Bibeskæftigelse og bierhverv, som din medarbejder ikke må beskæftige sig med under sin ansættelse

Selvom der intet måtte fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt om bibeskæftigelse og bierhverv, vil medarbejderen altid skulle overholde sin loyalitetsforpligtelse overfor din virksomhed og herunder at undlade at beskæftige sig med konkurrerende virksomhed under ansættelsesforholdet. 

Formueanbringelser

Skulle det være vigtigt for dig, at dine medarbejdere ikke foretager formueanbringelser i visse aktiver, er det vigtigt, at dette fremgår af ansættelsekontrakten. 

Hvis medarbejderen handler i strid med vilkår om bibeskæftigelse, bierhverv og formueanbringelse

Handler din medarbejder i strid med reglerne og kontraktens vilkår om bierhverv, bibeskæftigelse eller formueanbringelser, vil det afhænge af en konkret vurdering, om du kan tillægge forholdet ansættelsesretlige konsekvenser overfor medarbejderen. 

Ofte vil udgangspunktet være, at du - såfremt din indsigelse er berettiget og gyldigt - kan kræve, at medarbejderen straks ophører med den kontraktsstridige adfærd. Fortsætter medarbejderen adfærden, vil du efter omstændighederne kunne opsige eller bortvise medarbejderen. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og vi bistår vores klienter med udarbejdelse af ansættelseskontrakter - herunder med vilkår om bibeskæftigelse, bierhverv og formueanbringelser -  samt med håndtering af sager, hvor medarbejdere har handlet i strid med vilkårene i deres ansættelseskontrakt.

Vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort uforpligtende drøftelse af dine behov og ønsker.  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»