Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bibeskæftigelse, bierhverv og formueanbringelse

Skal din medarbejder have lov til at have andet arbejde under ansættelsen hos dig eller er det vigtigt, at medarbejderen er 110% engageret i din virksomhed? 

Det er ikke et krav efter ansættelsesbevisloven, at du skriver noget om bierhverv, bibeskæftigelse eller formueanbringelse i dine ansættelseskontrakter, men det kan være en god idé. 

Funktionærlovens udgangspunkt

Funktionærlovens § 15 tager stilling til i hvilket omfang en funktionæransat medarbejder kan påtage sig bierhverv. Det falder dog uden for bestemmelsen, hvad der reguleres omkring bibeskæftigelse. 

Bierhverv, skal forstås som hverv, der har karakter af fritidsinteresser eller tillidshverv. Som eksempler nævnes formandskab af skakklubben eller en sportsklub samt muligheden for at engagere sig i politisk foreningsarbejde. 

Bibeskæftigelse er arbejde af erhvervsmæssig karakter.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at både bierhverv og bibeskæftigelse kan være lønnet såvel som ulønnet.   

Funktionærlovens § 15 lyder således: 

En funktionær er berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan røgtes uden ulempe for virksomheden. 

Hvad der kan "røgtes uden ulempe" vil afhænge af din aftale med medarbejderen og karakteren af ansættelsesforholdet. 

Hvis medarbejderen skal stille hele sin arbejdskraft til rådighed for dig eller hvis medarbejderen har en rådighedsforpligtelse uden for sædvanlig arbejdstid, vil ethvert bierhverv, som forhindrer opfyldelsen af denne forpligtelse, kunne være til din ulempe, og dermed i strid med funktionærloven. 

Du skal dog overveje, hvad du skriver - da det altid vil bero på en konkret vurdering, om et vilkår om, at medarbejderen skal stille sin fulde arbejdskraft til din rådighed, og dermed intet må lave, er berettiget eller ej. Det er naturligt, at du som arbejdsgiver kan stille flere krav til en leder eller økonomidirektør end du kan stille til den butiksansatte medarbejder, der udfører arbejde fra kl. 8-16 hver dag.

Hvis det er vigtigt for dig at vide, hvad din medarbejder foretager sig vil du som arbejdsgiver kunne indføre krav om, at medarbejderen ikke må påtage sig anden lønnet beskæftigelse uden dit samtykke.   

Da funktionærlovens § 15 ikke omfatter bibeskæftigelse, har du som arbejdsgiver mulighed for selv at vælge, hvad der skal gælde i forhold hertil. Det kan være, at du i et vist omfang vil tillade bibeskæftigelse, eller du vil tillade bibeskæftigelse forudsat, at medarbejderen forinden indhenter dit samtykke til beskæftigelsen. 

Mulighederne er mange, og det er dig, som skal træffe beslutning om, hvad der er rimeligt og nødvendigt i det enkelte ansættelsesforhold.

Hverv og beskæftigelse, som din medarbejder aldrig må udføre

Selvom der intet står i medarbejderens ansættelseskontrakt omkring bierhverv eller bibeskæftigelse, vil medarbejderen altid skulle overholde loyalitetsforpligtelsen. 

Det er indeholdt i loyalitetsforpligtelsen - som gælder under hele ansættelsesforholdet (også i opsigelsesperioden) - at din medarbejder, som udgangspunkt, aldrig vil være berettiget til at påtage sig bihverv eller bibeskæftigelse hos din konkurrent.   

Formueanbringelser

Skulle det være vigtigt for dig, at dine medarbejdere ikke foretager formueanbringelser i visse aktiver, er det vigtigt, at dette fremgår af ansættelsekontrakten. 

Når medarbejderen handler i strid med vilkår om bibeskæftigelse, bierhverv m.v.

Handler din medarbejder i strid med kontraktens vilkår om bierhverv, bibeskæftigelse eller formueanbringelser, vil det afhænge af en konkret vurdering, om du kan tillægge forholdet ansættelsesretlige konsekvenser overfor medarbejderen. 

Ofte vil udgangspunktet være, at du - såfremt dit vilkår er berettiget og gyldigt - kan kræve, at medarbejderen straks ophører med den kontraktsstridige adfærd. Fortsætter medarbejderen adfærden, vil du efter omstændighederne kunne opsige eller bortvise medarbejderen. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår vores klienter med udarbejdelse af vilkår om bierhverv, bibeskæftigelse og formueanbringelser, samt med håndtering af sager, hvor medarbejdere har handlet i strid med vilkårene i deres ansættelseskontrakt.

Vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort uforpligtende drøftelse af dine behov og ønsker.  

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakter Siden 1. juli 1993 har arbejdsgivere skullet sørge for at overholde ansættelsesbevisloven, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af