Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, som har til formål at styrke beskyttelsen af forretningshemmeligheder og skabe ensartede rammevilkår for erhvervslivet på tværs af EU. 

I Danmark har det endvidere været hensigten at samle reguleringen af forretningshemmeligheder mere end tidligere, hvor reglerne har været spredt i markedsføringsloven, straffeloven, retsplejeloven og loyalitetspligten  i ansættelsesforhold m.v. 

Denne artikel giver et kort indblik i den nye lov, og fremhæver nogle vigtige punkter. 

Opdater templates på kontrakter - markedsføringslovens § 23 ophæves

De fleste virksomheder anvender standarder for ansættelseskontrakter, samarbejdsaftaler m.v. I de fleste aftaler henvises til markedsføringslovens § 23 (tidligere § 19) omkring erhvervshemmeligheder.

Da markedsføringslovens § 23 ophæves med virkning fra den 9. juni 2018 - hvor den erstattes af § 4 i lov om forretningshemmeligheder, skal du opdatere dine templates, så du ikke fremadrettet henviser til en bestemmelse, som er ophævet. 

Derudover har man valgt ikke at videreføre vilkåret i markedsføringslovens § 23 om, at forpligtelsen gælder i 3 år, hvorfor dette tillige bør udgå for fremtiden. 

Definition af forretningshemmeligheder

Indtil nu har man i markedsføringsloven opereret med begrebet "erhvervshemmeligheder". Dette begreb er i lov om forretningshemmeligheder erstattet af begrebet "forretningshemmeligheder", som er nærmere defineret i loven. 

Der er ikke tiltænkt nogen materiel ændring ved ordvalget, og forretningshemmeligheder skal forstås bredt, og dækker blandt andet over: forretningsstrategier, knowhow, udviklingsplaner, opfindelser m.v. 

Træffer du rimelige foranstaltninger til beskyttelse af dine hemmeligheder? 

Det har hidtil - og vil fortsat fremadrettet - være en forudsætning for beskyttelse af forretningshemmeligheder, at man som virksomhed træffer rimelige foranstaltninger til at beskytte hemmelighederne. Hidtil har betingelsen ikke haft nogen særlig betydning, men det er uvist, om kravet om rimelige foranstaltninger vil få en stor betydning fremadrettet. 

Det er derfor vores anbefaling, at du får kontrolleret, om din virksomheds politikker, processer m.v. er tilstrækkelige til at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder i fremtiden. 

Vær opmærksom på søgsmålsfrist - 6 måneder

Som virksomhed er det vigtigt, at du er opmærksom på, om nogen krænker dine forretningshemmeligheder, da den nye lov giver dig en frist på 6 måneder til at foretage påbud, forbud eller indbringelse af sagen for retten, fra det tidspunkt, hvor du har fået et sådant kendskab til den ulovlige adfærd, at der er tilstrækkeligt grundlag for indgivelse af anmodning om påbud, forbud eller indbringelse af sagen for retten. 

Fristen er ny, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på den - overskrides fristen, kan du miste dine rettigheder. 

Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder

Med den nye lov følger en række fordele og nye muligheder for den virksomhed, som føler sig krænket. 

Loven indebærer blandt andet: 

- En lempelse af reglerne for forbud og påbud, som derved giver en bedre mulighed for håndhævelse af rettigheder til forretningshemmeligheder i tilfælde af misbrug. 

- Nye sanktionsmuligheder, herunder mulighed for beslaglæggelse af krænkende produkter. 

- Bedre mulighed for økonomisk kompensation, herunder ved at der tages højde for den krænkende parts uberettigede fortjeneste, samt gives mulighed for godtgørelse for ikke-økonomisk skade. 

- Retten kan udstede tvangsbøder, hvis den krænkende part ikke overholder påbud, forbud eller dom. 

- Endvidere er givet mulighed for at offentliggøre en dom omkring forretningshemmeligheder. 

Konklusion

Den nye lov om forretningshemmeligheder indebærer på en række punkter ændring af den hidtidige praksis omkring erhvervshemmeligheder (fremadrettet benævnt forretningshemmeligheder). Det er vigtigt, at du får opdateret kontrakter til de nye regler, og at du sætter dig ind i reglernes indhold, særligt i forhold til søgsmålsfristen, sanktionsmulighederne og hvorvidt du foretager rimelige foranstaltninger til at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder.  

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i kontrakts- og ansættelsesret, og bistår dig gerne med råd og vejledning. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du måtte have brug for bistand. 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Skal du ansætte en eller flere medarbejdere fra udlandet, er der mange forhold, du skal være opmærksom ...»

Konkurrencer på SoMe - Hvad må du som virksomhed?

At afholde konkurrencer på sociale medier (konkurrencer på SoMe) virker ligetil, og der er rigtig mange ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af