Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Arbejdsmiljørepræsentant - hvornår og hvordan?

Stort set alle virksomheder er omfattet og forpligtet af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven. 

Loven indeholder en række pligter, herunder pligt for arbejdsgivere til at oprette en arbejdsmiljøorganisation afhængig af virksomhedens størrelse. 

Vi vil i denne artikel komme nærmere ind på, hvornår du skal have en arbejdsmiljøorganisation, og hvad denne skal lave m.v. 

Arbejdsmiljøorganisation - hvornår?

Hvis din virksomhed har mellem 1-9 medarbejdere, har du som udgangspunkt ikke pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation i din virksomhed. 

Grundet virksomhedens størrelse forventes det, at du løbende er i kontakt og dialog med dine medarbejdere omkring sikkerhed og sundheden på arbejdspladsen. Du har således - selvom du ikke behøver have en arbejdsmiljøorganisation og dermed arbejdsmiljørepræsentanter - pligt til at give dine ansatte alle nødvendige oplysninger, som har betydning for sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. De ansatte skal endvidere have mulighed for at komme med forslag og inddrages ved planlægning og indførelse af ny teknologi.

I øvrigt har du pligt til hver år at tale med medarbejderne om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Viser det sig, at dette ikke er tilfældet, skal der indhentes ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre at arbejdsmiljøet stadigvæk er fuldt forsvarligt. Selvom du måtte inddrage ekstern bistand er det fortsat dig, som er ansvarlig for, at APV laves m.v.

Bemærk endvidere, at Beskæftigelsesministeren til trods for virksomhedens størrelse kan fastsætte nærmere regler om opbygning af en arbejdsmiljøorganisation i visse brancher eller virksomhedstyper. Denne mulighed er udnyttet indenfor anlægs- og byggebranchen på midlertidigt arbejdssted, med ansatte, som er antaget til det respektive arbejde samt for lastning og losning. 

Hvis din virksomhed har mellem 10-34 medarbejdere skal du oprette en arbejdsmiljøorganisation bestående af mindst 1 arbejdsleder og mindst 1 arbejdsmiljørepræsentant, og med arbejdsgiveren, eller en repræsentant for denne, som formand. Hvis der ikke er nogen arbejdsledere i virksomheden, vil du som arbejdsgiver indtræde i dennes funktion i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsmiljøorganisationens størrelse, herunder antal af ansatte og arbejdsledere skal fastsættes under hensyntagen til virksomhedens og dens arbejdsmiljøforhold. Der må ikke være flere arbejdsledere end arbejdsmiljørepræsentanter i organisationen. Størrelsen på arbejdsmiljøorganisationen skal afspejlse virksomhedens struktur og arbejdsmiljøopgaver. 

Antallet skal endvidere fastsættes således, at de ansatte indenfor deres arbejdstid har mulighed for at komme i dialog med arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne, som er i organisationen. 

Har din virksomhed 35 medarbejdere eller flere skal der i virksomheden oprettes en arbejdsmiljøorganisation på to niveauer. 

En eller flere grupper - som hver består af 1 arbejdsmiljørepræsentant og 1 arbejdsleder - skal stå for de daglige opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed, samt et eller flere udvalg, som varetager de overordnede opgaver vedrørende sikkerhed og sundhed. 

Hvis der er oprettet 1-2 grupper, som er ansvarlige for det daglige, så vil alle medlemmerne i disse grupper være medlemmer i udvalget, som står for de overordnede opgaver. Er der oprettet mere end 2 grupper, som er ansvarlig for det daglige, så vil henholdsvis arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne imellem sig skulle vælge to repræsentanter, som deltager i det overordnede udvalg. Det er arbejdsgiveren - eller dennes repræsentant - som besidder formandsskabsposten i udvalget. 

Uddannelse af medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen

Du er som arbejdsgiver ansvarlig for, at dine medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden 3 måneder efer, at vedkommende er blevet valgt eller udpeget. 

Uddannelsen har en varighed på 3 dage. 

Efter uddannelsen er gennemført, skal du tilbyde medlemmerne supplerende arbejdsmiljøuddannelse - i det første år svarende til 2 dages uddannelse, og i de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1,5 dags varighed. 

De første 2 dages supplerende uddannelse, skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af vedkommendes funktionsperiode. 

Det bemærkes endvidere, at du som arbejdsgiver i relation til nævnte er forpligtet til at udarbejde en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af din arbejdsmiljøorganisation.   

Rimelig tid og adgang til deltagelse

Som arbejdsgiver skal du sørger for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen efter forholdene har rimelig tid til rådighed til varetagelse af deres pligter. Endvidere skal medlemmerne have lejlighed til at erhverve sig fornøden viden om og uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål samt deltagelse i planlægningen af spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen.  

Arbejdsgiver afholde udgifter

Som arbejdsgiver skal du afholde udgifterne, som må være forbundet med arbejdsmiljørepræsentantens hverv, herunder udgifter til uddannelse samt godtgøre denne for eventuelt tab af indtægt. 

Særlig beskyttelse

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område. Du kan læse mere om denne beskyttelse i artiklen om opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR).

Pligt til deling af Arbejdstilsynets afgørelser m.v.

Som arbejdsgiver er du endvidere forpligtet til at gøre de ansattes arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanterne indenfor deres område bekendt med de afgørelser og påbud som Arbejdstilsynet eventuelt måtte give virksomheden. 

Hvis arbejdsmiljørepræsentanter eller tillidsrepræsentanter fra andre områder måtte anmode om det, skal disse endvidere gøres bekendt med afgørelsen eller påbuddet. 

Vores bistand

Er du i tvivl om, dine forpligtelser i forhold til arbejdsmiljørepræsentanter eller søger du anden ansættelsesretlig rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Salæret for vores bistand til varetagelse af en sag afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv og ...»

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»