/media/597802/opsigelseafmedarbejder.jpg

Ansættelseskontrakt

Ansættelsesbevisloven

Når du ansætter medarbejdere i din virksomhed, skal du sørge for at få udarbejdet skriftlige ansættelseskontrakter til alle medarbejdere. Dette gælder uanet om medarbejderne ansættes som almindelige lønmodtagere eller funktionærer.

Medarbejdere, der ansættes for længere tid end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal have en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet for medarbejderen er påbegyndt.

Ansættelseskontrakter skal i henhold til ansættelsesbevisloven som minimum regulere følgende forhold:

- Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse,
- Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse,
- Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori,
- Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt,
- Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubestemt ansættelse,
- Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie,
- Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler,
- Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Der skal også oplyses om lønnens udbetalingsterminer,
- Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid,
- Angivelse af eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter er.

Øvrige forhold

Herudover kan der være andre væsentlige vilkår, som skal nævnes i ansættelseskontrakten, som for eksempel:

- Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden,
- Ret til at afskedige medarbejderen ved længerevarende sygdom,
- Indskrænkninger i medarbejderens ret til bibeskæftigelse under ansættelsen,
- Kunde- og/eller konkurrenceklausul for medarbejderen efter ansættelsesforholdets ophør.

Ændring af forhold

Hvis nogen af de væsentlige vilkår, som fremgår af ansættelseskontrakten, ændres, skal arbejdsgiveren give medarbejderen skriftlig meddelelse herom hurtigst muligt og senest en måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft.

Godtgørelse

Hvis en arbejdsgiver er forpligtet til at give en medarbejder en skriftlig ansættelseskontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven, men undlader at gøre det, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Den godtgørelse, medarbejderen kan få, kan udgøre op til 13 ugers løn og, under skærpende omstændigheder, op til 20 ugers løn.

Det anbefales, at du lader en jurist udarbejde eller gennemgå dine ansættelseskontrakter. På den måde sikrer du, at ansættelseskontrakterne overholder ansættelsesbevisloven og andre relevante love og i øvrigt afspejler de aftaler, du indgår med dine medarbejdere.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Generelt I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres ...»

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af