Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Ansættelseskontrakt - vilkår om sygdom

Når du udarbejder ansættelseskontrakter, bør du i kontrakten skrive vilkår omkring sygdom. 

Løn under sygdom eller ej

I et afsnit omkring sygdom, bør du starte med at forholde dig til, om medarbejderen skal have løn under sygdom eller ej. Afgørende herfor er, hvad indholdet er i eventuelt tiltrådte overenskomster, samt om medarbejderen er omfattet af funktionærloven. 

Hvis medarbejderen er funktionær, har medarbejderen krav på løn under sygdom. 

Er medarbejderen ikke funktionær, og er ansættelsesforholdet ikke reguleret af en overenskomst, så vil du som udgangspunkt godt kunne skrive, at medarbejderen ikke har krav på løn under sygdom. Ved sygdom har medarbejderen i så fald, hvis betingelserne herfor er opfyldt, ret til sygedagpenge. 

Selvom medarbejderen i henhold til sin kontrakt ikke har krav på løn under sygdom, kan du være forpligtet til at betale medarbejderen sygedagpenge de første 30 sygedage, hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven. Det nuværende beskæftigelseskrav er, at medarbejderen i de seneste 8 uger før fraværet har været uafbrudt beskæftiget hos dig, og at medarbejderen i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer. 

Varsling af sygdom

Udover beskrivelse af, om medarbejderen har ret til løn under sygdom eller ej, vil det ofte være en god idé, hvis du i kontrakten skriver, hvornår medarbejderen skal give meddelelse om sin sygdom og til hvem. 

Hvis medarbejderen arbejder for en kunde, kan det f.eks. være, at det er vigtigt, at kunden også bliver informeret hurtigst muligt. 

Hvis medarbejderen skal give meddelelse om sin sygdom på speciel måde, f.eks. pr. mail, sms eller telefon, bør dette tillige fremgå af kontrakten. 

Det anføres ofte, at sygemelding skal gives hurtigst muligt, men senest 1 time før arbejdstids begyndelse. Men det kan være et kortere eller længere varsel er nødvendigt for dig. 

120-dages reglen

120-dages-reglen er vilkår om, at du under visse omstændigheder kan opsige medarbejderen med et forkortet varsel. Bestemmelsen er til din fordel, og du bør derfor overveje, om du skal indføre vilkåret. 

Bestemmelsen giver dig mulighed for at afskedige medarbejderen med et varsel på én måned til en kalendermåneds udgang, hvis medarbejderen indenfor de seneste 12 forløbne måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. 

Selve optællingen af de 120 dage kan være meget svær, hvorfor vi anbefaler, at du søger juridisk rådgivning, når/hvis bestemmelsen skal anvendes i praksis. 

Du kan kun anvende 120-dages-reglen, hvis den er aftalt og fremgår af kontrakten.  

Øvrige vilkår 

Udover ovennævnte punkter kan der være behov for, at du indfører øvrige vilkår i kontrakten omkring sygdom. 

Det kan f.eks. være, at du gerne vil skrive ind, at du kan forlange dokumentation for lovligheden af medarbejderens fravær ved indhentelse af en friattest, mulighedserklæring eller varighedsattest. 

Vælger du at benytte en sådan mulighed, skal du være opmærksom på, at indhentelse af en sådan attest skal være uden udgift for medarbejderen. Du skal derfor afholde udgiften til attesten. 

Derudover kan det i visse tilfælde være en fordel at skrive ind, at medarbejderen har pligt til at deltage i sygefraværssamtaler samt skal opfylde sine forpligtelser overfor kommunen i forhold til at sikre jeres ret til sygedagpengerefusion. 

Mulighederne er mange, og det handler om at finde en balancegang, så I kun skriver det nødvendige, men samtidig får alt relevant med i kontrakten. 

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår gerne med udarbejdelse af kontrakter, ligesom vi yder bistand ved håndtering af sager med sygemeldte medarbejdere. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for sparring og rådgivning omkring ansættelsesretlige emner. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»