Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Ansættelsesforhold: Forældelse af krav

Din virksomhed har afskediget en medarbejder for 2 år siden, og pludselig modtager du et brev fra en fagforening om, at medarbejderen gør krav på godtgørelse svarende til 12 måneders løn, fordi medarbejderen mener, at være blevet afskediget uberettiget.

Men er medarbejderens krav forældet eller hvordan er din retsstilling?

Udgangspunktet – forældelse efter 3 år

Udgangspunktet i forældelsesloven (som trådte i kraft i 2008) er, at alle krav forældes 3 år efter det tidligste tidspunkt, hvor vedkommende kunne kræve at få kravet udbetalt, det vil sige fra forfaldstidspunktet.

Forældelsesloven indeholder en række undtagelser til udgangspunktet om, at krav forældes efter 3 år. For så vidt angår krav/fordringer som ”støttes på aftale om udførsel af arbejde som led i et ansættelsesforhold” er forældelsesfristen 5 år.

Nedenfor følger en kort gennemgang af, hvilke krav som støttes eller ikke støttes ”på aftale om udførsel af arbejde som led i et ansættelsesforhold”, og dermed henholdsvis omfattes eller ikke omfattes af den 5-årige forældelsesfrist.

Krav omfattet af 5 års-fristen

Den 5-årige forældelsesfrist gælder for alle krav, der støttes på ansættelsesaftalen, uanset om det er krav fra medarbejderen eller fra dig, som arbejdsgiver.

Det er såvel de principale ydelser i aftalen, herunder krav på løn, pension m.v. som øvrige krav, f.eks. krav der opstår ved misligholdelse af ansættelsesaftalen, som omfattes af den 5-årige forældelsesfrist.

Krav i henhold til konkurrenceklausuler er omfattet, ligesom krav på uberettiget afskedigelse efter funktionærlovens regler.

Det må endvidere lægges til grund, at godtgørelse for uberettiget afskedigelse efter forskelsbehandlingsloven og/eller ligebehandlingsloven er omfattet af det 5-årige forældelseskrav.

Krav som ikke omfattes af 5-årig forældelse

Medarbejderens krav mod virksomheden (arbejdsgiver) som følge af arbejdsskader eller andre skader, som er opstået under ansættelsesforholdet, er ikke omfattet af den 5-årige forældelsesfrist for så vidt angår ansættelsesforhold. Sådanne krav vil dog ofte være omfattet af en 5-årig forældelse i medfør af arbejdsskadesikringsloven.

Suspension

Forældelsesfristen kan suspenderes, såfremt den berettigede (medarbejderen eller arbejdsgiveren) var ubekendt med sit krav på forfaldstidspunktet. Er dette tilfældet, vil forældelsesfristen først regnes fra den dag, hvor den berettigede fik eller burde have fået kendskab til kravet.

Absolut forældelsesfrist

Der gælder for alle krav (undtagen krav som følge af personskade, forurening af luft, vand m.v.) en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Den absolutte forældelsesfrist betyder, at kravet vil forælde efter 10 år fra forfaldstidspunktet – uanset om kravet suspenderes i en længere årrække.

Konsekvensen af den absolutte forældelsesfrist kan illustreres med et eksempel:

En medarbejder har et krav mod dig (arbejdsgiver) for usaglig afskedigelse i strid med funktionærloven. Der foreligger særlige omstændigheder, som medfører at medarbejderens krav suspenderes i en periode på 7 år fra forfaldstidspunktet.

Medarbejderen retter sit krav på godtgørelse mod dig 11 år efter forfaldstidspunktet.

Da kravet var suspenderet de første 7 år, vil medarbejderen påstå, at kravet først forældes 12 år efter forfaldstidspunktet (altså 5 år efter suspensionsfristens udløb).

Men den absolutte forældelsesfrist på 10 år betyder, at løbetiden på medarbejderens krav ”forkortes”, og dermed ikke kan gøres gældende senere end 10 år efter forfaldstidspunktet – uanset om kravet har været suspenderet i alle 10 år eller ej.

Da medarbejderen fremsætter sit krav 11 år efter forfaldstidspunktet, betyder det altså, at medarbejderens krav er forældet og dermed ikke kan gøres gældende mod dig.

Øvrige faktorer – vigtig betydning

Forældelsesloven indeholder alene udgangspunkterne for, hvornår et krav forælder. Loven tager således ikke stilling til øvrige væsentlige forhold i forhold til medarbejderens krav, herunder om kravet er berettiget, om medarbejderen har udvist retsfortabende passivitet m.v.

Modtager din virksomhed et krav fra en tidligere medarbejder bør du således først forholde dig til, om kravet eventuelt er forældet.

Er kravet ikke forældet, da bør du søge professionel rådgivning fra en advokat med speciale i ansættelsesret, som kan vurdere berettigelsen af medarbejderens krav, bevisbyrderegler og værdien af sagens bilag m.v.

Vil du rette et krav mod en tidligere medarbejder, bør du tillige forholde dig til, om dit krav er forældet, samt om du kan løfte bevisbyrden for kravets berettigelse m.v.

Konklusion

Krav som udspringer af et ansættelsesforhold vil som udgangspunkt først forælde efter 5 år.

Hvorvidt et krav er forældet kan afhænge af en masse faktorer, herunder om forældelsesfristen er suspenderet eller ej.

Forældelsesloven indeholder ikke en vurdering af, om et fremsat krav er berettiget, bevisbyrderegler eller eventuel passivitet, hvilket kan være afgørende momenter i forhold til, om du skal efterkomme det fremsatte krav eller ej.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse om din retsstilling, ønsker og behov.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af