Arkiv

Liste over artikler

17. november 2023

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober 2023. Hvad gik forud? Med virkning fra den 16. oktober overtog et Rengøringsfirma 1 rengøringen i en række institutioner i Gladsaxe Kommune fra Rengøringsfirma 2....»

16. november 2023

Bod i Arbejdsretten for uberettiget bortvisning af medarbejder

I Arbejdsrettens afgørelse af den 25. oktober 2023 har retten taget stilling til, om en arbejdsgiver, som uberettiget havde bortvist en medarbejder, skulle betale en bod i den sammenhæng på grund af overenskomstbrud. Arbejdsretten skulle samtidig tage stilling til, om arbejdsgiveren også skulle pålægges at betale en bod, fordi den bortviste medarbejders tillidsrepræsentant ikke i overensstemmelse med den overenskomst, som medarbejderens ansættelsesforhold var omfattet af, var blevet orienteret om sagen, inden medarbejderen blev bortvist....»

10. november 2023

Egenhændig annullation af P-bøde medførte berettiget bortvisning

Med en dom fra Østre Landsret fra den 10. november 2023 er der sat et punktum i en sag, hvor en tidligere parkeringsserviceassistent annullerede en P-bøde, han selv havde modtaget. Medarbejderen blev oprindeligt ansat i januar 2009, men blev i oktober 2011 efter et kræftforløb bevilget et fleksjob og overgik derefter til at hjælpe parkeringschefen med at undersøge forskellige ting som f....»

10. november 2023

Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fremsat i Folketinget. Loven kommer til at betyde væsentlige ændringer i gældende regler om arbejdstid. Da lovforslaget blev sendt i høring, var det med henblik på en forventet ikrafttrædelse allerede den 1....»

8. november 2023

Godtgørelse for opsigelse, chikane og repressalier i strid med ligebehandlingsloven

Ved kendelse af den 20. september 2023 har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til en klage fra en opsagt kvindelig medarbejder, som var af den opfattelse, at hun var blevet opsagt i strid med ligebehandlingsloven og, at hun yderligere var blevet udsat for både chikane og repressalier – ligeledes i strid med ligebehandlingsloven....»

24. oktober 2023

Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven har til formål at sikre, at Store Bededag anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse....»

18. oktober 2023

Kønsopdelt lønstatistik – hvordan håndterer du opgaven?

Det følger af ligelønsloven, at alle virksomheder med mindst 35 medarbejdere, som har mindst 10 mænd og kvinder med samme arbejdsfunktion, har pligt til at udarbejde en såkaldt kønsopdelt lønstatistik. De 35 ansatte opgøres for det foregående kalenderår, og den kønsopdelte statistik skal udarbejdes selv hvis, virksomheden blot én gang i løbet af året har opfyldt lovens krav....»

17. oktober 2023

Lige løn til mænd og kvinder – har du styr på reglerne?

Det følger af lov om lige løn til mænd og kvinder et forbud mod, at man som arbejdsgiver direkte eller indirekte udøver lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Men hvordan sikrer du dig som arbejdsgiver, at du ikke uforvarende alligevel kommer til at overtræde ligelønsloven? Overvej, hvilke kriterier, du lægger vægt på ved lønfastsættelsen Der må gerne være forskel på den løn, du tilbyder til henholdsvis mænd og kvinder på arbejdspladsen....»

29. august 2023

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes arbejde således, at arbejdet kan udføres sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det følger af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. Konsekvensen af ikke, at sørge for at arbejdet i ovennævnte sammenhæng kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt kan i forhold til den gravide eller ammende medarbejder blandt andet blive, at medarbejderen bliver fraværsmeldt med ret til fuld løn, indtil der er rettet op på forholdende....»

24. august 2023

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 måneders ansættelse tilkendt en godtgørelse på en halv mio. kr., fordi arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at der forelå tvingende årsager, som nødvendiggjorde, at man havde opsagt ham....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen ...»

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»