Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Markedsføringslovens § 1 og § 19

Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter en af dine erhvervshemmeligheder, kan det betyde store tab for dig eller din virksomhed.

Hvis der er tale om en illoyal adfærd, kan den være stridende mod den tidligere markedsføringslovs § 1 eller 19, der nu er ændret til henholdsvis § 3 og § 23.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 3 eller 23 kan medføre ansættelsesretlige sanktioner og erstatning, men også forbud.

Hvad er dine rettigheder

Ifølge markedsføringslovens § 1 skal en erhvervsdrivende udvise god markedsføringskik under hensyntagen til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser

Ifølge markedsføringslovens § 19 må en person, der via et tjenesteforhold i en virksomhed retmæssigt har fået kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder, ikke viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Herudover har en ansat en streng loyalitetspligt i forhold til arbejdsgiveren, så længe ansættelsesforholdet består. Dette betyder, at medarbejderen skal afstå fra konkurrerende handlinger.

Handlinger i strid med markedsføringslovens § 1 og § 19 kan forbydes ved dom og den der udøver de stridende handlinger pådrager sig et erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

Hvilke forhold er vigtige

 Det er vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der tale om et tidligere ansættelsesforhold, en anden samarbejdspartener eller en konkurrent
 2. Er det en tidligere betroet medarbejder
 3. Er der tale om forberedelse af konkurrerende virksomhed
 4. Intern eller ekstern forberedelse
 5. Er det i opsigelsesperioden
 6. Skal den tidligere medarbejder bortvises
 7. Er der tale om kapring af en forretningsforbindelse
 8. Produktefterligning
 9. Konceptefterligning
 10. Er der beviser for krænkelsen
 11. Er der lidt et tab
 12. Er der tale om en erhvervshemmelighed
 13. Skal der nedlægges forbud

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af, hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. forholdet, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete situation. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete situation, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

 

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

 

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

 

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

 

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-4 timer

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Bliver du opmærksom på et forhold, der kan være i strid med markedsføringslovens § 1 eller 19 er det vigtigt at du forsøger at samle dokumentation for krænkelsen og endvidere handler hurtigt så forholdet kan forbydes. Ofte er det tilstrækkeligt for at standse den krænkende adfærd at fremsende en skrivelse med et påbud.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af