Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af sygemeldt medarbejder

Som udgangspunkt findes der ingen lov eller lovbestemmelser, som opstiller betingelser for, hvornår du som arbejdsgiver kan opsige en sygemeldt medarbejder. Det bør dog bemærkes, at en sygemeldt medarbejder kan blive omfattet af særlige beskyttelsesregler, herunder i ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven.

Viser det sig, at medarbejderens sygdom er graviditetsbetinget, vil du som arbejdsgiver, kunne risikere, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven – og du dermed skal betale medarbejderen godtgørelse, typisk svarende til 12 måneders løn for uberettiget afskedigelse.

Viser det sig, at medarbejderens sygdom skyldes, at medarbejderen lider af et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, kan du tillige risikere at skulle betale store summer i godtgørelse til medarbejderen for uberettiget afskedigelse. 

Med hvilken begrundelse og hvornår kan du afskedige en sygemeldt medarbejder?

Som udgangspunkt kan du opsige en sygemeldt medarbejder med samme begrundelse, som øvrige medarbejdere, herunder f.eks. i forbindelse med omstruktureringer eller rationalisering af selskabets drift, forudsat afskedigelsen sker på et sagligt grundlag.

Herudover kan du opsige den sygemeldte medarbejder grundet dennes sygdom. En opsigelse begrundet i medarbejderens sygdom vil dog alene være saglig, såfremt der er gået en vis tid/periode fra medarbejderens første sygedag til du afskediger medarbejderen.

Du kan derfor ikke afskedige en medarbejder, alene fordi medarbejderen har fået konstateret kræft – selvom der herved er en formodning for, at medarbejderen senere vil blive sygemeldt i en længere periode, som følge heraf. Som udgangspunkt må du derimod godt afskedige en medarbejder, hvis det er konstateret, at vedkommende aldrig vil blive rask.

Bliver sygdomsforløbet langvarigt – og er 120-dages-reglen ikke aftalt – beror det på en konkret vurdering, om du kan afskedige medarbejderen grundet sygdommen. Læs mere om 120-dages-reglen her.

Inden du afskediger medarbejderen, kan (og bør) du indhente en friattest eller mulighedserklæring til afklaring af det forventede sygdomsforløb. Forventes medarbejderen at blive rask indenfor kort tid, f.eks. indenfor et par dage, vil afskedigelse begrundet i medarbejderens sygdom formentlig ikke være saglig. 

Risici - godtgørelseskrav

Den usaglige afskedigelse vil ofte medføre krav på godtgørelse i henhold til funktionærloven eller en kollektiv overenskomst.

Herudover skal du være opmærksom på risikoen for, at den sygemeldte medarbejder er gravid, handicappet eller lignende – da dette vil skærpe kravene til, hvornår du kan opsige vedkommende – og blot forhøje et eventuelt godtgørelseskrav fra medarbejderen betragteligt, såfremt du afskediger medarbejderen uberettiget.

Du kan således nemt risikere at skulle betale medarbejderens årsløn i godtgørelse for uberettiget afskedigelse i medfør af ligebehandlingsloven eller forskelsbehandlingsloven. 

Vores bistand – pris og proces

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient. Du kan tilpasse omfanget af vores bistand efter din og din virksomheds behov.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen som sendes pr. e-mail og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov. 

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms. 

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse, såfremt du har spørgsmål ved afskedigelse af en sygemeldt medarbejder.

Opsigelse af medarbejder


Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af