Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af medarbejder

Det at opsige en medarbejder er en stor beslutning – såvel økonomisk som menneskeligt. Det er derfor vigtigt, at du gør et ordentligt forarbejde, inden du afskediger en medarbejder, og har styr på forholdene omkring opsigelsen, såvel juridisk som i forhold til virksomhedens kunder og omverdenen. 

Step 1 - Grundlaget:

Indledningsvist er det vigtigt, at du undersøger, hvad virksomhedens opsigelsesvarsel er overfor den pågældende medarbejder. Dette skal fremgå af medarbejderens ansættelseskontrakt.

Det er tillige centralt, at du får undersøgt om medarbejderens ansættelseskontrakt er lovligt indgået, og om den overholder ansættelsesbevislovens krav til indhold. 

Herefter er det vigtigt at fastsætte rammerne for, hvilke betingelser, som gør sig gældende for opsigelsen. En funktionæransat har krav på en saglig begrundelse for afskedigelsen, når medarbejderen har været ansat i mindst 1 år på opsigelsestidspunktet. For øvrige medarbejdere findes oftest lignende regler i de overenskomster, som din virksomhed måske har indgået.

Step 2 - Begrundelsen:

Når du er bekendt med rammerne for opsigelsen, bør du efterfølgende forholde dig til, hvilken begrundelse du har for at afskedige den pågældende medarbejder.

En opsigelse kan begrundes i medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan være:

 • Besparelser
 • Rationalisering
 • Omstruktureringer
 • Indskrænkninger

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan være:

 • Samarbejdsproblemer
 • Tillidsproblemer
 • Uegnethed
 • Misligholdelse
 • Sygdom

Ovenstående er alene en eksemplificering af forskellige begrundelser, og skal ikke anses for at være en udtømmende liste af de forskellige opsigelsesbegrundelser.

Er begrundelsen saglig, er udgangspunktet, at man blot kan gennemføre opsigelsen på det foreliggende grundlag.

Er opsigelsesbegrundelsen ikke saglig, bør du enten (1) skabe et sagligt grundlag for opsigelse på et senere tidspunkt, f.eks. ved afgivelse af en advarsel, (2) afskedige medarbejderen med bevidsthed om de risici, der er forbundet hermed, herunder mulige krav på saglighedsgodtgørelse, godtgørelse for afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven og/eller ligebehandlingsloven m.v. Vælger du at afskedige medarbejderen bør du overveje, om du vil tilbyde medarbejderen en fratrædelsesaftale, for at begrænse de potentielle risici for godtgørelseskrav. 

Step 3 - Afskedigelsen:

Af bevismæssige årsager bør opsigelsen afgives skriftligt, således, at du kan dokumentere, hvornår opsigelsen er afgivet og hvilken begrundelse der er givet herfor.

Du bør inden opsigelsen afgives forholde dig til;

 • Vilkårene i opsigelsen, 
  herunder om medarbejderen skal fritstilles eller ej, om eventuelle ansættelsesklausuler kan og ønskes opretholdt, om ferie varsles afholdt m.v..
 • Hvordan du ønsker at give medarbejderen besked om opsigelsen, 
  herunder i forhold til om opsigelsen skal sendes med anbefalet brev eller om du vil indkalde medarbejderen til en samtale (hvis opsigelsen gives under et møde, bør du få medarbejderen til at kvittere for modtagelsen af opsigelsen).
 • Hvornår og hvordan afskedigelsen skal kommunikeres ud til øvrige medarbejdere i virksomheden, og eventuelt til kunder og samarbejdspartnere.

Processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det meget nemt for dig som klient.

Omfanget af vores bistand og prisen afhænger naturligvis af dit behov, og hvilken model du ønsker:

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning.

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter vores møde.

 Dette vil typisk tage 3-5 timer.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen som sendes pr. e-mail og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov.

 Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse i forbindelse med opsigelse af en medarbejder eller hvis du er direktør/medarbejder og selv er blevet opsagt.

Vores advokater er specialister i ansættelsesret, og kan blandt andet give dig rådgivning om opsigelse af medarbejdere samt om fordele og ulemper ved indgåelse af fratrædelsesaftaler.

Opsigelse af medarbejder


Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af