Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Fratrædelsesaftaler

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem en medarbejder og arbejdsgiver omkring medarbejderens fratrædelse af sin stilling hos arbejdsgiveren.

Fratrædelsesaftaler indgås oftest, som led i en arbejdsgivers opsigelse af en medarbejder, men en fratrædelsesaftale kan indgås både ved medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelse, såvel som ved bortvisning af medarbejderen.

Fordelen ved at indgå en fratrædelsesaftale er, at både medarbejderen og arbejdsgiveren opnår en endelig aftale, som sikrer klarhed om, hvordan ansættelsesforholdet afsluttes – både personligt såvel som økonomisk, herunder i forhold til udbetaling af godtgørelse, feriepenge m.v.

Indholdet af en fratrædelsesaftale

Som arbejdsgiver og medarbejder har man, som udgangspunkt, aftalefrihed i forhold til fastsættelsen af vilkårene og indholdet i fratrædelsesaftalen.

En fratrædelsesaftale kan for eksempel indeholde vilkår om:

- Fritstilling/suspension

- Afholdelse af ferie, feriefridage og overarbejde

- Fratrædelsesgodtgørelse

- Indtægt fra anden virksomhed i fratrædelsesperioden (modregning)

- Personalegoder (herunder PC, mobil, bil m.v.)

- Loyalitetspligt

- Konkurrence-/kundeklausul

- Tavshedspligt

- Fortrolighed

- Outplacement/efteruddannelse

- Anbefaling

- Meddelelser til offentligheden, herunder ansatte og samarbejdspartnere

- Lovvalg og tvister

Hvorfor skal du søge juridisk rådgivning?

Vi anbefaler, at du – både som arbejdsgiver og medarbejder – søger juridisk rådgivning ved udarbejdelse og indgåelse af en fratrædelsesaftale, da formuleringerne i og indholdet af fratrædelsesaftalen er af afgørende betydning for din retsstilling, både i selve fratrædelsessituationen - men også senere hen, da fratrædelsesaftalen, som udgangspunkt, er til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem medarbejderen og arbejdsgiveren.

En regnefejl eller manglende opmærksomhed på bestemte forhold, kan derfor have betydelige konsekvenser.

Hertil kommer, at domstolene, kan tilsidesætte en fratrædelsesaftale, hvis den er urimelig, herunder særligt hvis den i for høj grad tilgodeser arbejdsgiveren.

Indholdet og formuleringen af vilkårene i fratrædelsesaftalen, herunder for eksempel i forhold til loyalitetspligt, konkurrenceklausuler m.v., er endvidere afgørende for, hvordan man må agere i perioden fra aftalens indgåelse til endelig opsigelse/udløb af fratrædelsesaftalen. En forkert handling kan få store økonomiske følgevirkninger i form af enten en bod eller aftalens tilsidesættelse.

Samtidig kan indholdet i fratrædelsesaftalen få afgørende betydning for, din mulighed for at rette krav mod modparten senere hen, adgang til udbetaling af dagpenge m.v.

Hvad vi kan hjælpe med – priser og proces

Vi bistår både arbejdsgivere og arbejdstagere i hele processen omkring fratrædelsessituationen - så fratrædelsesaftalen bliver så fyldestgørende og klar som muligt, herunder i forhold til størrelsen af en eventuel godtgørelse, omfanget af en eventuel konkurrenceklausul, samt aftalens vilkår om afholdelse af ferie m.v.

Vi tilbyder, at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder - eller gennemlæser og kommenterer på et udkast til en fratrædelsesaftale -uden yderligere rådgivning.

 

 

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i fratrædelsesaftalen.

Vi udarbejder herefter udkast til en fratrædelsesaftale, eller udkast til korrektion af en allerede udarbejdet fratrædelsesaftale.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i fratrædelsesaftalen.

Vi udarbejder herefter udkast til en fratrædelsesaftale, eller kommer med korrektion til et allerede udarbejdet udkast på en fratrædelsesaftale.

 Vi tilføjer og justerer eventuelt i kontrakten efter forhandling med modparten og det sikres i fællesskab at fratrædelsesaftalen, så vidt det er muligt, svarer til dine konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 3-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45230010 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse eller gennemlæsning af en fratrædelsesaftale.


Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af