Domsarkiv

Domme

Produktansvar biler

Dom afsagt 23. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører spørgsmålet om skader på nogle biler skyldes en defekt ved bilernes tandremme, og om der i givet fald kan rejses krav mod importøren og forhandleren af bilerne efter reglerne om produktansvar.

Markedsføringslovens § 19, stk. 2, var ikke overtrådt

Dom afsagt 11. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgte havde tidligere været ansat hos sagsøgeren, et ejendomsadministrationsselskab. Efter at have skiftet arbejde benyttede de under ansættelse hos en ny arbejdsgiver, der ligeledes administrerede ejendomme, paradigmer til kontrakter, breve mv., som de havde fået kendskab til under deres tidligere ansættelse. Herved fandtes de ikke at have overtrådt markedsføringslovens § 19, stk. 2, idet de pågældende kontrakter, breve mv. var sendt "ud af huset" til den tidligere arbejdsgivers klienter, hvoraf nogle havde skiftet over til den nye arbejdsgiver. Paradigmerne kunne derfor ikke betegnes som erhvervshemmeligheder, ligesom det ikke var godtgjort, at sagsøgerens måde at administrere ejendomme på adskilte sig fra andre ejendomsadministrationsselskabers. Idet de sagsøgte var ansatte og ikke erhvervsdrivende, havde de heller ikke overtrådt markedsføringslovens § 1 og frifandtes for sagsøgerens krav om erstatning.

Overtrædelse af markedsføringsloven - Danske Spil

Dom afsagt 11. september 2009 ved Sø- og Handelsretten

Danske Spil A/S fandtes at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5 ved i 2007-2008 at have gennemført en imagekampagne, der ved sit speak, sammenholdt med de viste billeder, gav beskueren det indtryk, at udenlandske spiludbydere i modsætning til Danske Spil A/S snyder spillerne og anvender mafialignende metoder. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (i det følgende: Ladbrokes), der i maj – september 2008 havde gennemført en reklamekampagne under sloganet Danske spil Engelske odds, blev frifundet for herved at have overtrådt varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18, idet Danske Spil A/S ikke fandtes at have godtgjort, at tegnene DANSKE SPIL allerede i maj 2008 var således indarbejdet, at Danske Spil A/S havde opnået eneret til at anvende dette ordmærke for spil mv. I reklamekampagnen havde Ladbrokes endvidere sammenlignet sig med Danske Spil A/S og markedsført sig med at have bedre service, samme tryghed, samme spil og større gevinster. Idet ingen af disse udsagn var verificeret, og idet kampagnen fandtes at nedgøre og miskreditere Danske Spil A/S og denne konkurrents renommé, fandtes Ladbrokes herved at have overtrådt markedsføringslovens § 1, 3 og 5. Idet ingen af sagens parter havde godtgjort at have lidt større tab end den anden part, fandt retten ikke grundlag for at pålægge nogen af sagens parter, der begge havde overtrådt markedsføringsloven nogenlunde lige groft i forhold til hinanden, at betale vederlag eller erstatning til den anden part eller at foretage berigtigelse.

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Dom afsagt 27. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Vognmænd skulle ikke betale konventionalbod for overtrædelse af konkurrenceklausul.

Funktionærforhold - bonusordning

Dom afsagt 28. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår en funktionærs ret til at modtage fastholdelsesbonus. Sagsøger var berettiget til en forholdsmæssig andel af fastholdelsesbonus på trods af fratrædelse, jf. funktionærlovens § 17a.

Varemærkeret - varemærkeretligt særpræg - Cykelexperten

Dom afsagt 25. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

"Cykelexperten" havde som ordmærke ikke ved indarbejdelse opnået varemærkeretligt særpræg.

opsigelse iht. Forskelsbehandlingsloven

Dom afsagt 24. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

F var efter rettens opfattelse handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. Sagen skulle forelægges for EF-domstolen vedr. spørgsmål om anvendelse af 120-dages reglen (FUL § 5, stk. 2) og om deltidsansættelse som foranstaltning efter forskelsbehandlingslovens § 2a. og beskæftigelsesdirektivets art 5.

Afskedigelse efter 120-dages reglen

Dom afsagt 24. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Afskedigelse efter 120-dages reglen i FUL, var saglig, og A blev frifundet. Spørgsmål i forhold til forskelsbehandlingsloven: F ikke anset for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Erstatningskraf teltdug - Duratex

Dom afsagt 11. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Studsgaard Frederikshavn ApS (Studsgaard) har et erstatningskrav som følge af mangler ved teltdug, som Studsgaard har købt af Duratex A/S (Duratex). Teltfabrikant tilkendt 400.000 kr. i erstatning for kosmetiske mangler ved teltdug.

Varemærke - King Cone - Kong Cool

Dom afsagt 12. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Mærket "King Cone", der anvendtes for en stor isvaffel, ikke anset for forveksleligt med det registrerede varemærke "King Cool", der anvendtes for en pop-up sodavendsis.

Varemærke - Transformax - Transformable

Dom afsagt 3. august 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes anvendelse af betegnelsen TRANSFORMAX var i strid med sagsøgers registrerede varemærkerettigheder til mærket TRANSFORMERS. Sagsøgtes markedsføring af produktet X-BOT TRANSFORMABLE i en emballage, der lignede sagsøgers emballage til produktet AUTOBOT, var i strid med markedsføringsloven. Immaterialret, varemærkeret, varemærkekrænkelser.

Afgørelse om værneting i Danmark

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Værneting i Danmark for købernes erstatningskrav mod italiensk producent i anledning af mangler ved apparater som var købt gennem producentens norske forhandler for Skandinavien, jf. EF – domskonventionens art. 5, nr. 3 og art. 6, nr.2. Retspleje. Afgørelsen tager stilling til om der i henhold til EF-domskonvention art. 5, nr. 3, og art. 6, nr. 2, er værneting i Danmark for krav rejst af sagsøgeren, Dan-Sun Europe ApS (Dan-Sun), mod VIP S.r.l. (VIP), Torino. Kravet angives at skyldes Dan-Suns tab i anledning af at selskabet, der købte hårfjerningsapparater gennem VIP’s forhandler for Skandinavien, det norske selskab Gaiacare AS (Gaiacare), måtte betale erstatning til danske købere af apparatet.

Murerbuk - Markedsføringslovens § 1

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er om murerbukke med tilbehør krænker rettigheder i henhold til markedsføringslovens § 1 Markedsføring af murerbuk ikke i strid med markedsføringslovens § 1. Markedsføring, efterligning    

Konkurenceklausul var ikke overtrådt

Dom afsagt 10. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

En fratrådt direktør havde ikke overtrådt konkurrenceklausul. Selskabsnavn ikke forveksleligt eller retsstridigt. Sagsemne(r): Ansættelses- og Arbejdsret 2. Funktionærforhold 2.6 Konkurrenceklausuler m.v. Selskabsret 1. Aktieselskaber og anpartsselskaber 1.9 Andre spørgsmål  

Varemærke - In-Hatex taske frifundet - Hermés rettigheder

Dom afsagt 7. juli 2009 ved Sø- og Handelsretten

Hermés ophavsret og varemærkeret til tasken "Birkin" er ikke krænket af In-Hatex taske. Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt In-Hatex v/ Carl Aage Andersens (herefter In- Hatex) salg af en taske krænker Hermés International S.A.'s (herefter Hermés) rettigheder efter ophavsretsloven, varemærkeloven og markedsføringsloven til Birkin-tasken.

Varemærkerettigheder figurmærke - KOMMA - Comma

Dom afsagt 29. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgtes brug af betegnelsen KOMMA var i strid med sagsøgrens registrerede varemærkerettigheder til comma som figur- og ordmærke.  

Tilbageholdsret i Ferrari Spider 360

Dom afsagt 29. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår navnlig spørgsmålet, om sagsøger har tilbageholdsret i en bil til sikkerhed for sit eventuelle krav mod sagsøgte

Ansvar for skade på en vindmøllevinge

Dom afsagt 17. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansvar for skade på møllevinge pålagt Stevedoring. Dommen afgør, hvem der bærer det fulde ansvar for uheld/skade på gods - møllevinge - og dets følger

CMR-lovens § 37

Dom afsagt 10. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

E.R.T. Malchin kunne som undertransportør sagsøges her i landet i medfør af CMR-lovens § 39. Malchin var ansvarlig for transportskaden, der ansås forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37.

Ikke krav på tildeling af favørkursaktier

Dom afsagt 2. juni 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansatte i opsagte stillinger havde ikke krav på favørkursaktier, da tildelingen af favørkursaktier ikke var omfattet af funktionærlovens § 17a eller denne bestemmelses analogi.

Initialer som varemærke

Dom afsagt 29. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Om retten til at bruge egne initialer som kendetegn i forbindelse med markedsføring

Separatistrettighed i en bil

Dom afsagt 15. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår spørgsmålet om sagsøger har separatistrettighed i en bil, jf. konkurslovens § 82.

Varemærkeret - vin-tinetiketter

Dom afsagt 13. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ingen varemærkeret til vin-tinetiketter beskrivende begivenheder, aktiviteter og/eller mærkedage, idet særprægskravet ikke var opfyldt.

Godstransport af 1 palle vin

Dom afsagt 11. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Kontraherende og udførende fragtførere havde ikke udvist grov uagtsomhed, jf. CMR § 37, ved under nødvendig overnatning på rasteplads i Sverige ikke at have aflåst traileren, hvori de transporterede 1 palle vin.

Moderselskab anmelder simpelt krav i datterselskab

Dom afsagt 7. maj 2009 ved Sø- og Handelsretten

Moderselskab kunne anmelde et simpelt krav i datterselskabs konkursbo, jf. konkurslovens § 97. Ikke passivitet, tilbagetrædelse eller forældelse

Konkurrencerådets afgørelse

Dom afsagt 17. april 2009 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrencerådets afgørelse om at nægte hotel-, konference- og restaurationsvirksomhed aktindsigt i interne arbejdsdokumenter stadfæstet af retten, der samtidig pålagde Konkurrencerådet at give virksomheden aktindsigt i de oplysninger om konkurrerende virksomheders omsætning og leje- og forpagtningsafgift, som Konkurrencerådet havde indhentet som grundlag for en påtænkt afgørelse efter konkurrencelovens § 11 a, men i anonymiseret form, således at det ikke fremgår, hvilken virksomhed der har givet de pågældende oplysninger.

Handicapbegrebet ved afskedigelse

Dom afsagt 2. april 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ryglidelse omfattet af handicapbegrebet. Arbejdsgiver havde ikke bevist at afskedigelse ikke skyldtes den ansattes handicap.

Simpelt krav i konkursbo

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgeren havde ikke i tilstrækkelig omfang godtgjort, at denne havde et simpelt krav i konkursboet, jf. konkurslovens § 97, i form af manglende betaling af udbetalinger på 11 ejendomme. Overdragelse af anparter i et selskab var endvidere ikke omstødelig efter konkurslovens § 74.

Krænkelse af rettigeder - Nørgaard - Rebecca - t-shirt

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Rebecca Modes markedsføring af T-shirten, model ”Heart Beat Style Drop Needle”, i en periode frem til 2003 krænkede sagsøgeren, J. Nørgaard A/S’ rettigheder efter markedsføringsloven til T-shirten, model ”NØRGAARD PAA STRØGET NO. 101”. Ikke ophavsretlig beskyttelse af J. Nørgaard A/S’ T-shirt.

Markedsføringslovens territoriale anvendelsesområde

Dom afsagt 27. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagen omfattet af markedsføringslovens territoriale anvendelsesområde. Afvisning, da sagsøger ikke havde retlig interesse i domstolenes afgørelse efter markedsføringsloven (lex specialis-betragtning), idet sagsøgers påstande allerede var påkendt efter den strengere lægemiddellovgivning af henholdsvis Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale og Lægemiddelstyrelsen.

Ophævelse af agentkontrakt

Dom afsagt 20. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Handelsagent var ikke berettiget til godtgørelse og/eller erstatning på grund af Agenturgivers ophævelse af parternes agentkontrakt  som følge af agentens væsentlige misligholdelse af kontrakten i forbindelse med sygdom

Transport, afgørelse om værneting

Dom afsagt 18. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

En fuldt ud viderekontraheret transport var ikke omfattet af ordlyden i CMR-lovens § 43, hvorfor værneting skulle afgøres efter den almindelige værnetingsbestemmelse i CMR-lovens § 39, og ikke CMR-lovens § 47, stk. 2, jf. § 46.

Transport ikke groft uagtsom

Dom afsagt 13. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Transportøren havde ikke handlet groft uagtsom ved at henstille en trailer på en ubevogtet rasteplads, da han ikke var gjort bekendt med, at han kørte tyveritækkeligt gods.

Separatistkrav i konkursbo

Dom afsagt 11. marts 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøger havde ikke separatiststatus, da der ikke var sket deponering af købesum. Dog havde sagsøger anmeldelsesret.

Registrering i klasse 42 og 43

Dom afsagt 27. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt biintervenientens, Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), i klasse 42 registrerede EF-varemærke ORIENT-EXPRESS er til hinder for registrering af A. Møllers registrering af ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK i klasse 43: Cateringvirksomhed.

Registrering af figurmærke - Churros

Dom afsagt 27. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgers registrering af et figurmærke indholdende ordet Churros var ikke til hinder for sagsøgtes salg af et produkt, der var benævnt med dets spanske navn churros.

Kapitalindskud var ikke omfattet af konkurslovens § 97

Dom afsagt 19. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Kapitalindskud, der ikke var registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som var benyttet til ulovlig selvfinansiering i strid med anpartsselskabslovens § 49, stk. 2, var ikke omfattet af konkurslovens § 97

Krænkelse af domænet wwwjubii.dk

Dom afsagt 24. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Domænet wwwjubii.dk krænkede Jubii A/S´varemærke. Vederlag skønsmæssigt fastsat til 30.000 kr

Kendelse om værneting

Dom afsagt 13. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Engelsk undertransportør i transportkæde med dansk bestemmelsessted kunne sagsøges i Danmark.

Brudt kontrakt - BASF - Gumlink

Dom afsagt 6. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Gumlink var ikke erstatningsansvarlig for 14.368 kg F001, som BASF havde produceret, men som Gumlink ikke var forpligtet til at aftage.

Ansat i fleksjob

Dom afsagt 3. februar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansat i fleksjob i overenskomstdækket virksomhed ikke berettiget til feriefridage, og ansættelsesbevisloven ikke tilsidesat, selv om dette ikke fremgik.

Ansættelse af litauisk statsborger bedømt efter dansk ret

Dom afsagt 29. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ansættelse af litauisk statsborger ved Lithuanian Airlines´kontor i København bedømt efter dansk ret. Ophævelse pga. manglende betaling af løn var berettiget. Arbejdsgivers tidligere tilkendegivelser om ændringer i arbejdsforholdet mv. kunne ikke sidestilles med opsigelse

Rettighed til varemærke - Klipklappere BAHIANAS - HAVAIANAS

Dom afsagt 27. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Klipklappere betegnet BAHIANAS var i strid med Alpargatas´ rettigheder til klipklappere af mærket HAVAIANAS.

Bella Center - honorering af bistand

Dom afsagt 15. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Bella Center A/S var berettiget at afholde udgifterne til honorering af Danske Markets for bistand ved salg af aktiemajoriteten.

Ferie med løn under uddannelsesaftale

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

En elev havde krav på ferie med løn jf. ferielovens § 9, stk. 1, selvom uddannelsesaftalen kun var indgået for 6 måneder.

Virksomhedsoverdragelse - Mærsk Air m.fl.

Dom afsagt 2. januar 2009 ved Sø- og Handelsretten

Ikke for tiden forelæggelse for EF-domstolen af spørgsmål om virksomhedsoverdragelsesdirektivet.

Jobklausul - ansættelsesbevis

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

En jobklausul indgået mellem to virksomheder om medarbejderne var ikke ugyldig, men var et væsentlig vilkår, som var omfattet af arbejdsgivers oplysningspligt i henhold til ansættelsesbevisloven. Arbejdstager blev tilkendt godtgørelse på 75.000 kr., men der var ikke dokumenteret et erstatningsretligt relevant tab.

Brugsmodelregistreringer ugyldige

Dom afsagt 19. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

Scan Products DT ApS´brugsmodelregistreringer BR 2006 00294 og BR 2006 00295 blev ophævet som ugyldige, idet de fandtes at savne nyhed i forhold til tidligere newzealandsk og nogle kinesiske patenter, som lå til grund for Unelco A/S´ produkt. Herefter, og idet Unelco A/S fandtes at have markedsført sit produkt først, blev Unelco A/S frifundet ikke blot for påstande om krænkelse af brugsmodellerne, men tillige for overtrædelse af god markedsføringsskik.

krænket Tivoli A/S´ ordmærke

Dom afsagt 12. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

TV-station, tv-produktionsselskab og deres direktør fandtes at have krænket Tivoli A/S´ ordmærke TIVOLI og figurmærke bestående af en silhuet af kendte forlystelser i Tivoli A/S bl.a. ved at bruge mærkerne i forbindelse med tv-udsendelser med pornografisk indhold og blev idømt forbud og offentliggørelse af dommen mv. TV-stationen blev endvidere dømt til at betale en bøde på 50.000 kr. og vederlag, godtgørelse og erstatning for yderligere skade på 300.000 kr. til Tivoli A/S.

Ophævelse af kontrakt - Bombardier - Bonansea

Dom afsagt 1. december 2008 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte havde med rette hævet en kontrakt om levering af interiørdele til tog på grund af forsinkelse og foruden bod pålagt at betale erstatning på grund af udvist culpa.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå ...»

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Earn-out

Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af