Domsarkiv

Domme

Mangler ved lejet fly

Dom afsagt 15. juli 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om bevis for mangler ved fly der blev tilbageleveret efter udlejning. 

Rettigheder til varemærke SIMPLY

Dom afsagt 9. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen vedrører, om varemærket SIMPLE WISH krænker rettighederne til varemærket SIMPLY, som begge er registreret for blandt andet damebeklædning. Dette er ikke tilfældet. For så vidt angår dametøj i store størrelser, som udgør et særligt markedssegment, skal der foretages en skærpet bedømmelse af forvekslingsrisikoen, hvilket medfører, at der i dette markedssegment er risiko for, at det vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. 

Værneting : kinesisk handelsfirma og en dansk bank

Dom afsagt 9. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet i kendelsen er om Sø- og Handelsretten er rette værneting i en sag mellem et kinesisk handelsfirma og en dansk bank, eller om sagen skal henvises til Østre Landsret

Ansættelseskontrakt - dansk ret gældende

Dom afsagt 12. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om en ansættelseskontrakt mellem en international virksomhed og en salgschef indeholdt en bestemmelse om, at kontrakten først kunne opsiges efter to år, og om opsigelsen af salgschefen var saglig begrundet.

Misligeholdelse af ansættelsforhold for selskabs direktør

Dom afsagt 17. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt et selskab havde misligholdt ansættelsesforholdet af selskabets direktør ved ikke i 2002 at ville bekræfte, at nogle fakturaer udstedt til et koncernforbundet selskab i 1997 var sket efter instruktion af moderselskabets administrerende direktør.

Erstatning iht. markedsføringsloven til Menu A/S vedr. olielampe

Dom afsagt 30. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmålet er om DP Danmark A/S ved at markedsføre en kegleformet olielampe har overtrådt markedsføringsloven i forhold til Menu A/S, der markedsfører olielampen "MENU FAKKEL".

Erstatning til Nordisk Film

Dom afsagt 30. august 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte er pligtig at yde betaling til sagsøgeren i henhold til en garanti, stillet til sikkerhed for et lån, som Egmont Entertainment A/S, der senere fusionerede med Nordisk Film, ydede til filmproduktionsselskabet NWR ApS.

Pilgrim - efterligning af smykker

Dom afsagt 12. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Omsætning og returnering af efterlignede smykker udgjorde en krænkelse af immaterielrettigheder med erstatnings- og bødeansvar efter ophavsretsloven til følge.

Domænenavn

Dom afsagt 13. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Justifikationssager vedrørende spørgsmål om Henrik Olsens registrering, anvendelse og opretholdelse af domænenavnene taabbel.dk og taabeel.com er i strid P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S´og Erik Taabbel Fiskeeksport A/S´rettigheder i henhold til varemærkeloven og markedsføringsloven

Direktør ikke erstatningsansvarlig

Dom afsagt 13. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Et selskabs direktør/bestyrelsesmedlem var ikke erstatningsansvarlig for tab opstået hos selskabets tidligere samarbejdspartner som følge af selskabets økonomiske forhold og konkurs

Sag om vildledende markedsføring

Dom afsagt 27. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Tiltale for vildledende markedsføring af telefonabonnementer og for vildledende fremgangsmåde ved tegning af telefonabonnementer.

Codan tilkendt erstatning for transportskader

Dom afsagt 27. september 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål om ansvar for skader på lastbil og last (skinker, stuvet som "hanging meat") under færgeoverfart fra Dunkerque til Dover. 

Tele2 dømt for krænkelse efter markedsføringsloven

Dom afsagt 5. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt Tele2 A/S markedsføringsrettigt har krænket TDC A/S.

Varemærket ASANI

Dom afsagt 14. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om rettighederne til varemærket ASANI.

Varemærke: lokalbank

Dom afsagt 18. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Lokalbanken i Nordsjælland A/S har ikke erhvervet eneret til ordene lokalbank og lokalbanken, og kan derfor ikke forbyde Spar Nord Bank A/S at anvende disse ord som firmanavn eller varemærke eller bestanddel heraf.

Krænkelse af registreret figurmærke

Dom afsagt 19. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Coop Danmark A/S salg af en "JFY Retro sko" var en krænkelse af Puma AG Rudolf Dassler Sports registrerede figurmærke "form-strippen" og i strid med god markedsføringsskik

Telia - udnyttelse af aktieoptioner

Dom afsagt 21. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Om en funktionær ved fratrædelse har krav på en udnyttelse af de aktieoptioner, som han fik tildelt under sin ansættelse, i form af differenceafregning i medfør af funktionærlovens § 17 a, stk. 1, jf. § 21, eller aftalelovens § 36, når det i optionsaftalen fremgår, at udnyttelse forudsætter, at medarbejderen fortsat har ansættelse hos arbejdsgiveren.

Samarbejde - agentaftale

Dom afsagt 27. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Vedrørende et mellemværende mellem en dansk producent af gavepapir, Winnie Papir A/S, og en amerikansk samarbejdspartner, David A. Mostny, opstået i forbindelse med en agentaftale og ophævelse heraf.

God markedsføringsskik, efterligning

Dom afsagt 30. oktober 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik ved at efterligne en bordløfter, der er udviklet af sagsøger.

Voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst

Dom afsagt 4. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Anpartshaver kunne ikke påberåbe sig voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst, hvori hans modpart ikke var part. Tvisten, der angik spørgsmål om overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 10, faldt uden for voldgiftsklausulen.

DanCenter - Novasol - markedsføring

Dom afsagt 9. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

En medarbejder handlede i forbindelse med jobskifte til DanCenter A/S ikke i strid med den almindelige loyalitetspligt og videregav ikke erhvervshemmeligheder til DanCenter A/S i strid med markedsføringsloven. DanCenter A/S benyttede ikke erhvervshemmeligheder om Novasol-Dansommer utilbørligt og søgte ikke at fortrænge konkurrenten fra markedet ved indgreb i Novasol-Dansommers kontrakter. Dele af DanCenter A/S markedsføring var dog i strid med god markedsføringsskik

Dong - retsforlig vedr. overtrædelsese af markedsføringslovens § 1 og § 2

Dom afsagt 9. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejede sig om, hvorvidt DONG A/S havde overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 2 ved at bringe en artikel i DONG Magasinet nr. 1 i 2004, hvor en af DONG A/S' sælgere udtalte sig om Naturgas Fyn A/S. Sagen blev forligt i forbindelse med domsforhandlingen.

Spørgsmål til EF-domstolen

Dom afsagt 18. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Spørgsmål til EF-domstolen udsat på domstolens besvarelse af spørgsmål fra Court of Appeal, England. 

Erstatning for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 23. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Hovedspørgsmålet er størrelsen af den erstatning, som Nordjyske Medier skal betale til TDC Forlag for overtrædelser af markedsføringsloven ved at have fremsat retsstridige udsagn og medvirket til, at annoncører bragte deres annonceaftaler med TDC Forlag til ophør ved brug af standardopsigelsesskrivelser.

Retten til domænenavnet lån.dk

Dom afsagt 29. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår retten til lån.dk 

Markedsføringslovens §§ 1 og 5 - kendelse

Dom afsagt 30. november 2005 ved Sø- og Handelsretten

Der tages i kendelsen stilling til, hvorvidt markedsføringslovens §§ 1 og 5 samt varemærkelovens §§ 3, 4 og 5 må antages at være af væsentlig betydning for afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt Hewikut Vest er berettiget til at bruge betegnelsen "Hewikut" i forbindelse med sin markedsføring på Sjælland

Kaffeproducents rettigheder krænket

Dom afsagt 2. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Supermarkedskædes markedsføring af kaffeprodukter mv. i tilbudsavis krænkede kaffeproducents rettigheder i henhold til varemærkeloven. Supermarkedskædens bekræftende tilkendegivelse herom ej tillagt selvstændig betydning.

Transportskade

Dom afsagt 15. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Afsenderen af tjærebehandlede jernbanesveller kunne ikke gøres ansvarlig for lugtskader på plasticbægre, som transportøren havde lastet sammen med jernbanesvellerne fra Tyskland til Danmark.

Udnyttelse af aktieoptioner

Dom afsagt 15. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær kunne - uanset af dennes ansættelsesforhold var bragt til ophør - udnytte optioner i henhold til et optionsprogram hos den tidligere arbejdsgiver, idet optionerne måtte sidestilles med løn.

Ophør af eneforhandleraftale

Dom afsagt 20. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen angår forskellige spørgsmål i forbindelse med ophør af en eneforhandleraftale.

Waterproof - sag om selskabsnavn

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Waterproof Engineering A/S kunne ikke i medfør af anpartsselskabslovens § 2, stk. 2, forbyde Waterproof ApS at benytte dette selskabsnavn.

Ophavsret til fiskegrej

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Fiskeagn ikke anset for beskyttet i medfør af ophavsretsloven. Sagsøgtes systematiske efterligninger af sagsøgers produkter fundet i strid mod god markedsføringsskik. Sagsøger havde ikke udvist passivitet

Medarbejderkøb af aktier

Dom afsagt 22. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Vilkår om, at medarbejderne skal være i uopsagt stilling på tidspunktet for den årlige tildeling af medarbejderaktier var ugyldigt, idet aktierne måtte anses for løn, jf. funktionærlovens § 17 a. For så vidt angik medarbejdernes køb af aktier til favørkurs, fandtes denne ordning efter omstændighederne at ligge uden for funktionærlovens rammer.

Separatiststilling i konkursbo

Dom afsagt 27. december 2005 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren i forhold til de sagsøgte kan få anerkendt separatiststilling i konkursboet til nogle løsøreeffekter og få dom for udlevering af en række af disse samt få anerkendt et erstatningskrav i form af advokatomkostninger i anledning af forgæves forhandlinger som massekrav i konkursboet. Spørgsmål om subjektiv kumulation i skiftesager. 

Galleri må gerne hedde LEGO

Dom afsagt 6. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt varemærket LEGO er til hinder for, at Louise Lego Andersen anvender LEGO som kunstnernavn og GALLERI LEGO som navn for sit galleri

Agenturgivers ophævelse af handelsagentaftale ikke berettiget

Dom afsagt 9. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Agenturgivers ophævelse af handelsagentaftale ikke berettiget. Agentens krav om erstatning for provision i opsigelsesperioden imidlertid ikke taget under påkendelse, idet kravet var fremsat kort inden domsforhandlingen, jf. retsplejelovens § 363. Agenten ej heller tilkendt godtgørelse efter handelsagentloven, jf. lovens § 27, stk. 2.

Opsigelse af hovedlicensaftale

Dom afsagt 9. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Om det var berettiget at opsige en hovedlicensaftale med den konsekvens at sublicensen bortfaldt samt at undlade at tilbyde sublicenstageren at overtage hovedlicensaftalen.

Interesseforsikring - transportrisiko

Dom afsagt 17. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Interesseforsikring for Fællesskabs-eksporttilskud dækkede sælgerens mistede eksporttilskud som følge af transportskade på gods, selv om køberen havde transportrisikoen.

Brunata idømt straf for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 18. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Overtrædelse af markedsføringsloven ved fremsættelse af udtalelser om Ista Danmark A/S´ varmefordelingsmålere. Brunata A/S og Brunata A/S´ direktør idømt straf og erstatning. Påstand om at Ista Danmark A/S ikke måtte markedsføre varmefordelingsmåler som 2-føler-måler ikke taget til følge.

Dækningssalg berettiget

Dom afsagt 20. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Sælgeren af et parti motorcykler var berettiget til at hæve handlen og foretage dækningssalg på grund af købers betalingsmisligeholdelse, da sælgeren ikke havde udvist svig ved aftalens indgåelse, og da motorcyklerne var kontraktmæssige og uden mangler.

Coop Danmark - krænkelse af rettigheder til design

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

COOP Danmark A/S havde krænket Bestseller A/S´rettigheder til to T-shirts med designs, som var beskyttet i medfør af Rådets forordning om EF-design

Bo Bedre - registrering i strid med varemærkeloven

Dom afsagt 25. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Ankenævnet for Patenter og Varemærkers tilladelse af registrering af BO BEDRE var i strid med varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1, hvorefter ældre velkendte varemærker beskyttes mod utilbørlig eller skadelig brug af identiske eller lignende mærker.

Særskilt aftale om betaling

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

ORIONS havde indgået særskilt aftale med Danish Energy Systems´og ORIONS´fælles kunde om betaling til ORIONS af beløb, som tilkom Danish Energy Systems og var ansvarlig for Danish Energy Systems´tab som følge heraf.

TEAM DANMARK - varemærkeloven

Dom afsagt 30. januar 2008 ved Sø- og Handelsretten

TEAM DANMARK var et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og var derfor til hinder for JOBTEAMDANMARK for arbejdsformidling og vikarservice.

Varemærkesærpræg - Glucosamin

Dom afsagt 30. januar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma anset for at have fornødent særpræg i varemærkeretlig henseende. Varemærkerne dog kun anset for beskyttede mod identiske eller næsten identiske mærker. Markedsføring af produkter under betegnelsen Glucosamin Pharma Nord ikke i strid hermed, jf. varemærkelovens § 5.

PASTA BASTA - registreriing af varemærke

Dom afsagt 3. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

PASTA BASTA mærket ikke anset som velkendt, men mærket var til hinder for, at mærket PASTA PASTA kunne registreres i klasse 30.

Selskabsnavnet Broadcom som varemærke krænket

Dom afsagt 8. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Registreringen af BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS som selskabsnavne og anvendelsen af BROADCOM som varemærke i klasse 38, forretningskendetegn og domænenavn for data-, internet- og teletjenester krænkede Broadcom Corporations rettigheder til varemærket BROADCOM, registreret i klasse 9, 16 og 42, dog uden at der var grundlag for at tilkende Broadcom Corporation erstatning. 

Bonusaftale

Dom afsagt 9. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Labs2danmark A/S' norske moderselskabs handlinger ved indgåelse og salg af kontrakter om nummerportabilitet var ikke erstatningspådragende i forhold til en bonusaftale. Bonusaftalens vilkår var alene delvist opfyldt.

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

Dom afsagt 14. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun suspenderes i opsigelsesmåneden og derefter fritstilles i 3 måneder frem til fratrædelsen, samtidig med at arbejdsgiveren varsler hovedferien afviklet i opsigelsesperioden uden nærmere angivelse af tidspunkt for ferieafvikling.

Boligtjeneste- - Home - Ofir

Dom afsagt 24. februar 2006 ved Sø- og Handelsretten

Oprettelsen og driften af en boligtjeneste på internettet var ikke i strid med ophavsretslovens § 71, stk. 1, jf. databasedirektivets art. 7, stk. 1. Dybe link fra samme boligtjeneste direkte til ejendomsannoncesiden på en ejendomsmæglerkædes hjemmeside var ikke en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. Samlet set var eksistensen af boligtjenesten ikke i strid med markedsføringslovens § 1.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå ...»

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Earn-out

Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Feriefridage - ikke krav på kompensation ved konkurs

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. februar 2018 Sag 89/2017(1. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af