Domsarkiv

Domme

Aktietegningsret

Dom afsagt 29. april 2003 ved Sø- og Handelsretten

En tildelt aktietegningsret var ikke en ydelse, som medarbejderen havde krav på og var dermed ikke løn i ferielovens forstand. 

Bøde for ulovlig markedsføring

Dom afsagt 1. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

En erhvervsdrivende blev idømt bøde på 15.000 kr. for ulovlig markedsføring efter markedsføringslovens § 22, stk. 3, jf. § 6 og § 6a, stk. 1, på grundlag af uanmodede henvendelser til kunder via telefax og e-mail.

Ingen varemærkeregistrering - PENTASA - PERTANZA

Dom afsagt 2. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Retten tilsidesatte patentankenævnets afgørelse og fandt, at registrering af mærket "Pertanza" var en krænkelse af mærket "Pentasa" bl.a. fordi begge mærker var betegnelser for receptpligtige præparater

ingen fortjeneste, ingen erstatning

Dom afsagt 2. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Forbud mod distribution af en reklamegave, der var næsten identisk med en kapselåbner, som var beskyttet efter ophavsretslovens § 2, jf. § 1. Da krænkelsen var sket i god tro og uden fortjeneste var der ikke grundlag for erstatning eller vederlag efter ophavsretslovens § 83, stk. 2.

Frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 9. maj 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sagsøgte frifundet for overtrædelse af markedsføringsloven, da det ikke var godtgjort, at hun havde solgt apparater udviklet af sagsøger eller kopier efter ophør af parternes samarbejdsaftale. 

Omsætningsnedgang - konkurrenceklausul

Dom afsagt 3. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Ikke godtgjort, at omsætningsnedgangen i en overdraget forretning skyldte sælgerens mangelfulde oplysniner herom eller tilsidesættelse af en aftalt konkurrenceklausul

Varemærker - Bistro Brazil og Chambord og Bodum

Dom afsagt 4. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Tre stempelkander, der var markedsført under produktnavnene Bistro, Brazil og Chambord samt navnet Bodum kunne ikke registreres som tredimensionelle varemærker, da udformningen ikke var tegn i varemærkelovens forstand.

Uberettiget nægtelse af sundhedsbevis

Dom afsagt 11. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere havde uberettiget nægtet skibskok sundhedsbevis på grund af overvægt

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a

Dom afsagt 11. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

En bestemmelse i overenskomsten om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a skulle alene opretholdes til overenskomstens ophør jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2 og EF-direktivets art. 3. Bortfald af bestemmelsen i en ny overenskomst var ikke en væsentlig vilkårsændring som skulle sidestilles med opsigelse med tilbud om genansættelse med krav på udbetaling af godtgørelse.

Påberåbelse af tillægsaftale

Dom afsagt 18. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Lejer af fotokopieringsudstyr m.v. kunne ikke overfor udlejeren påberåbe sig en tillægsaftale indgået med leverandøren af udstyret. 

Erstatning til funktionær

Dom afsagt 19. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær, der efter virksomhedsoverdragelse ikke længere udførte arbejde omfattet af funktionærloven, var berettiget til erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 1. 

Partshøring forud for afskedigelse

Dom afsagt 18. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Lønmodtager, der gennem virksomhedsoverdragelse overgik fra offentlig til privat ansættelse, havde ikke krav på partshøring forud for afskedigelse

Tvangssalg af anpart

Dom afsagt 20. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Kommanditist forpligtet til at indbetale ekstraordinær trods fiktivt tvangssalg af anpart.

Fragtfører erstatningsansvarlig for tyveri

Dom afsagt 19. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Fragtfører erstatningsansvarlig for den fulde værdi af computere stjålet fra en trailer henstillet på en ubevogtet plads uanset NSAB § 5.

Ophævelse af franchiseaftale - Bison

Dom afsagt 27. juni 2003 ved Sø- og Handelsretten

Ophævelse af franchiseaftale var uberettiget

Markedsføringsloven ikke overtrådt - vinduer og døre

Dom afsagt 8. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Skitser af vinduer og døre havde ikke ophavsretlig værkshøjde. Markedsføringsloven ikke overtrådt.

Varemærkeret - TDC - De Gule Sider

Dom afsagt 12. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

TDC kunne forbyde anvendelse af betegnelsen De Gule Sider for et fagregister i en lokaltelefonbog.

Overtrædelse af markedsføringslovens § 1 - regntøj

Dom afsagt 15. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføringslovens § 1 overtrådt ved salg af regntøj.

Aktieoptioner i dansk datterselskab

Dom afsagt 3. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Betingelse i optionsaftaler om bortfald af ikke modnede optioner ved fratrædelse og om udnyttelse af modnede optioner indenfor en vis frist tilsidesat som ugyldig. Krav vedrørende aktieoptioner i udenlandsk selskab kunne rettes mod selskabets datterselskab i Danmark.

Navnet OPERA - glas - Holmegaard - Erik Bagger

Dom afsagt 26. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Fogedforbud stadfæstet over for Erik Bagger A/S for så vidt angår anvendelsen af navnet "OPERA glas" på grund af risiko for forveksling med Holmegaard A/S´glasserie "OPERA", mens fogedforbuddet i øvrigt blev ophævet. Ikke erstatning til Holmegaard A/S for tab af omsætning og goodwill eller markedsforstyrrelser, men vederlag i medfør af varemærkelovens § 43, ligesom Erik Bagger A/S fik tilkendt erstatning som følge af delvist ulovligt nedlagt fogedforbud.

Varemærke - Northlander og Strandgården

Dom afsagt 13. marts 2008 ved Sø- og Handelsretten

Efter en sammenstilling af Nortlander A/S og Strandgården A/S´ varemærker fandt retten ikke, at sagsøgte har krænket sagsøgerens varemærke eller vareudstyr, hvorfor det nedlagte fogedforbud blev ophævet som ulovligt nedlagt og forfulgt. Nortlanders produkt er ikke beskyttet efter markedsføringsloven, da produktet ikke længere er på markedet, og der er derfor ikke noget sammenligningsgrundlag.

borsen.com, boersen.com - Dagbladet Børsen - varemærke

Dom afsagt 26. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Erhvervsmæssig brug af domænenavnene borsen.com og boersen.com krænkede Dagbladet Børsen A/S´s varemærke

Sælger berettiget til goodwill

Dom afsagt 29. august 2003 ved Sø- og Handelsretten

Sælger af konsulentvirksomhed var berettiget til betaling for goodwill. 

Danisco - opsigelse af kontrakt var berettiget

Dom afsagt 2. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Agent og forhandler ikke berettiget til godtgørelse efter opsigelse af eneagent- og forhandlerkontrakt

Tivolis officielle ord- og figurmærke

Dom afsagt 26. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Bagerivirksomheds anvendelse af et fotografi af Tivolislottet og Tivoligarden samt anvendelse af ord- og figurmærket Tivoli uberettiget

Låneaftale gav ikke krav på dækning

Dom afsagt 30. september 2003 ved Sø- og Handelsretten

Låneaftale gav ikke krav på dækning af banks tab ved ikke at kunne genudlåne et indfriet beløb til samme rente som banken havde betalt for at låne beløbet.

Konkurrenceret - piratkopierede computermus

Dom afsagt 20. oktober 2003 ved Sø- og Handelsretten

Importør af piratkopierede computermus havde ikke handlet forsætligt eller groft uagtsomt, men skulle betale udgifterne til opbevaring og tilintetgørelse af varerne.

Godtgørelse ved fratræden uden opsigelse

Dom afsagt 25. november 2003 ved Sø- og Handelsretten

Funktionær havde krav på godtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, stk. 1, ved fratræden på grund af alder uden opsigelse.

Hemmeligholdeslesaftale ikke overtrådt

Dom afsagt 17. november 2003 ved Sø- og Handelsretten

Hemmeligholdelsesaftale om internetkoncept ikke overtrådt

Rettigheder til EF-varemærket AIRFIELD

Dom afsagt 5. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Tøjproducent havde krav på erstatning i anledning af tøjforhandlers krænkelse af producentens rettigheder til EF-varemærket AIRFIELD. 

Eneret til varemærket Body Balance

Dom afsagt 9. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Varemærket Body Balance til hinder for fitnesscenters anvendelse af ordet BodyBalance om træningsprogram.

Varemærkeret - Coop - Danmarks Apotekerforening

Dom afsagt 12. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Coop Danmarks benyttelse af et ligebenet grønt, græsk kors stred ikke mod Danmarks Apotekerforenings registrerede fællesmærke

Konkurrence - Carlsberg - Forbrugerombudsmanden

Dom afsagt 15. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrence med mulighed for alternativ deltagelse via telefon uden køb af varer var ikke omfattet af markedsføringslovens § 9

Købsbetinget konkurrence - Forbrugerombudsmanden

Dom afsagt 15. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Konkurrence med alternativ adgang til deltagelse uden varekøb var købsbetinget, da alternativet ikke var reelt i forhold til købsbetinget deltagelse. Konkurrencen var ikke en tilfældighedskonkurrence.

Ventepenge til transportør

Dom afsagt 16. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Transportør var uberettiget til ventepenge for den tid, hvor biler, trailere og togvogne, der var bestilt til en transport, der aldrig blev gennemført, befandt sig i Rusland.

VN Legetøj A/S frifindes for overtrædelse af markedsføringsloven

Dom afsagt 18. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Markedsføringsloven ikke overtrådt ved markedsføring af vandgeværer

Uberettiget benyttelse af ordmærke - BRUGSEN

Dom afsagt 19. december 2003 ved Sø- og Handelsretten

Brugsforeninger uberettiget til at benytte det af DFB registrerede ordmærke BRUGSEN og forkortelsen BRUGS.

Figurmærkers forveksling

Dom afsagt 5. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om to figurmærkers forvekslelighed

Retstvist mellem Novo Nordisk og Paranova Danmark

Dom afsagt 5. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

De sagsøgtes påstand om afvisning på grund af formuleringen af sagsøgers påstande - som ifølge de sagsøgte vedrørte andet end en konkret retstvist mellem parterne, blev taget under særskilt forhandling

sag vedr. arbejdsmiljøuddannelsen

Dom afsagt 6. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt der er ført bevis for at en teknisk forskrift var overtrådt, fordi der ikke fra reders side var draget omsorg for, at der altid var en ombord på skibet som havde gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Efterbetaling af løn til voksenelev

Dom afsagt 6. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Krav om efterbetaling af løn til voksenelev i henhold til den pågældendes overenskomst sammenholdt med erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, kunne påkendes af domstolene. Kravet kunne ikke gøres gældende, da det måtte anses for frafaldet af elevens faglige organisation.

Avertering strid med god markedsføringsskik - Børge Mogensen møbler

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Avertering med "eksklusivt dansk design" med henvisning til Børge Mogensens møbler og angivelse af at prisen var en fjerdedel af originalen, var i strid med god markedsføringsskik. Erstatningen blev fastsat til 200.000 kr.

Ansættelsesforhold underlagt dansk ret og ikke lettisk ret

Dom afsagt 9. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Martin Diamandopoulos, der var ansat i Hempel A/S' græske datterselskab i henhold til en kontrakt der var underlagt dansk ret, blev den 1. juni 2001 ansat som salgschef i Hempel A/S' filial i Letland. Denne kontrakt indeholdt ikke en lovvalgsklausul. Han blev afskediget i september 2002. Han gjorde gældende at ansættelsesforholdet, herunder berettigelsen af afskedigelsen, skulle bedømmes efter lettisk lov. Efter vurdering af en række momenter i ansættelsesforholdet fandtes dette at være underlagt dansk ret.

Misligeholdelse af aftale - biler

Dom afsagt 20. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt det har været berettiget at ophæve en forhandleraftale som følge af uregelmæssigheder i forbindelse med en indkaldelseskampagne

Lovligt navn på aktieselskab - Golf

Dom afsagt 15. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Københavns Golf Klub, der af Royal Scandinavia A/S havde fået tilladelse til at benytte betegnelsen "Royal Copenhagen Golf Club" som engelsksproget undertitel, var ikke til hinder for "Royal Copenhagen Golf Center A/S". Royal Scandinavia A/S der var indehaver af betegnelsen "Royal Copenhagen" var biintervenient. Royal Scandinavias rettigheder til "Royal Copenhagen" kunne ikke føre til at der blev givet Københavns Golf Klub medhold.

Overtrædelse af markedsføringsloven - reklamer via fax

Dom afsagt 21. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt Aircom Erhverv ApS skal straffes for at have overtrådt markedsføringslovens § 6 a ved uanmodet at have fremsendt reklamer via telefax.

Ordrekonossement

Dom afsagt 27. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Angivelse af modtager som "A c/o B" i ordrekonossement berettigede ikke til udlevering til B.

Amagerbanken - god pengeinstitutpraksis

Dom afsagt 29. januar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen har tre spørgsmål:- om Amagerbanken i medfør af konkurslovens § 28 skal betale erstatning til Jytte Christensen, fordi    skifteretten nægtede at fremme en af banken indgivet konkursbegæring - om banken skal give Jytte Christensen saldokvittering- om banken har handlet i strid med god pengeinstitutpraksis og/eller redelig forretningsskik på forskellige nærmere angivne punkter

Ophavsret til brochure med vinduer og døre

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Om hvorvidt sagsøger har ophavsret til en brochure samt tegninger af vinduer og døre heri, og hvorvidt sagsøgte har krænket denne ret og handlet i strid med markedsføringsloven.

Krænkelse af rettigheder - Burberry - Føtex

Dom afsagt 3. februar 2004 ved Sø- og Handelsretten

Sagen drejer sig om hvorvidt det tern (med bl.a. fire sorte streger i ternet) som findes på paraplyer solgt af sagsøgte, indebærer en krænkelse af sagsøgerens rettigheder til "Burberry-ternet" (med tre sorte streger i ternet).

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Selskabsadvokaterne DK

Databeskyttelseslov vedtaget

Den 17. maj 2018 har Folketinget vedtaget den danske databeskyttelseslov. Loven supplerer og gennemfører ...»

GDPR - er DIN virksomhed klar?

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesfordning, som går under navnet GDPR, i kraft. Er din ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Earn-out

Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Ikke grundlag for udlevering af oplysninger vedr. ip-adresser

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG ____________ K E N D E L S E Afsagt den 7. maj 2018 af Østre Landsrets ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af