Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Varsling af ferie - fravigelse af ferielovens bestemmelser

Ferielovens bestemmelser

Det fremgår af ferielovens § 15, stk. 2, at en arbejdsgiver så tidligt som muligt – og senest 3 måneder før hovedferien (det vi typisk kalder sommerferien), og senest 1 måned før øvrige feriedage – skal meddele medarbejderen, hvornår ferien skal afholdes. I henhold til ferielovens § 16, stk. 1 kan en medarbejder, der er opsagt, normalt ikke tvinges til at afholde sin hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder uanset hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse af ferien, men gælder dog ikke hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Det fremgår dog af ferieloven at varslingsreglerne om placering af ferie kan fraviges ved aftale.

Spørgsmålet er herefter om fravigelsen skal ske ved en aftale mellem arbejdsgiveren og en sammenslutning af medarbejdere – en såkaldt kollektiv overenskomst – eller om fravigelsen kan ske ved en individuel aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen f.eks. ved at fastsætte et kortere varsel i ansættelseskontrakten.

Dette spørgsmål har Sø- og Handelsretten haft mulighed for at tage stilling til ved en dom fra april 2014.

Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der i en ansættelseskontrakt med en medarbejder havde indføjet en bestemmelse om, at arbejdsgiveren kunne varsle afholdelse af sommerferien (hovedferien) med 1 måneds varsel og al øvrig ferie med 2 ugers varsel.

Sø- og Handelsretten dom af den 4. april 2014

Sø- og Handelsretten har ved en dom af den 4. april 2014 slået fast, at ferielovens § 16, stk. 1 kan fraviges ved aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen i en ansættelseskontrakt uanset at afvigelsen ikke er sket ved en kollektiv aftale, men ved en individuel aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

Sø- og Handelsretten bemærkede, at ansættelseskontrakten mellem parterne, som dannede grundlag for sagen, var klart formuleret, og at det var ubestridt, at ansættelseskontrakten var underskrevet af begge parter. Sø- og Handelsretten fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at vilkåret om fravigelse af ferielovens varslingsregler om placering af ferie, ikke var aftalt mellem parterne.

Sø- og Handelsretten udtalte videre, at det fremgår af den skriftlige fremsættelse af lovforslaget, at det fremsatte lovforslag var udtryk for en liberalisering af parternes adgang til at indgå aftaler på ferielovens område.

Efter ordlyden i ferielovens § 21, stk. 2, og på baggrund af en fortolkning af bestemmelsens forarbejder, fandt Sø- og Handelsretten derfor, at der er mulighed for at fravige ferielovens varslingsregler om placering af ferie, allerede ved en ansættelseskontrakts indgåelse - og derfor også på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke var opsagt.

Højesterets dom af 7. august 2015

Afgørelsen fra 2014 blev anket til Højesteret, som stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom af 4. april 2014. 

Højestret slog dermed fast, at der ved indivdiuel aftale mellem en arbejdsgiver og en medarbejder er mulighed for at fravige ferielovens § 16, stk. 1, samt at dette allerede kan ske ved ansættelsesforholdets indgåelse (i ansættelseskontrakten). 

Konklusion

På baggrund af Højesterets dom kan det konkluderes at en arbejdsgiver direkte med sine medarbejdere - også når ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst - kan aftale et kortere varsel for afholdelse af ferie end fastsat i ferieloven. En arbejdsgiver bør derfor altid overveje dette forhold ved udarbejdelsen af sine ansættelseskontrakter.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende ferie i henhold til ferieloven, og bistår løbende virksomhedsejere som ønsker at udarbejde en ansættelseskontrakt eller har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af