Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Skilte i erhvervslejemål, herunder på butik og kontorlokaler

Generelt

Lejeren af et erhvervslejemål har i henhold til erhvervslejelovens § 39 ret til at foretage skiltning på mure, døre og vinduer, der hører til det lejede, i det omfang det er sædvanligt for virksomhedstypen og ejendommens art. Der kan således være stor forskel på om der fra lejemålet drives butik eller kontor, og om lejemålet er i gadeplan/stueetagen eller på en højere etage.

Derudover har lejeren ret til at opsætte markiser, udhængsskabe, automater, varer og lignende i sædvanligt omfang.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af erhvervslejeloven, at en lejer har ret til at sætte skilte op andre steder end på lejemålets mur mv., men det må antages, at lejer tillige har ret til at opsætte et dørskilt ved hoveddøren, således at lejers kunder kan finde ind til lejers virksomhed.

Lejers ret til at opsætte skilte er udelukkende en ret for lejer, og lejer har derfor ikke mulighed for at overdrage sin ret til at opsætte skilte til andre. Lejer kan således f.eks. ikke sælge sin skilteplads til andre uden udlejers samtykke.

Man skal som lejer endvidere huske, at der kan gælde begrænsninger i lokalplaner mv. for retten til skiltning, ligesom der kan gælde vedtægter i ejerforeninger mv. der sætter begrænsninger for retten til at skilte. I mange lokalplaner er det sædvanligt, at det f.eks. kun er butikker i gadeplan/stueetagen, der kan opsætte skilte på facaden. Mange liberale erhverv ligger ikke i stueetagen – det kan f.eks. være læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer m.v. – og her er det vigtigt at kontrollere lokalplanen og eventuelt søge tilladelse hos kommunen inden man opsætter sine skilte.

Hvad hvis andet er aftalt?

Erhvervslejelovens bestemmelse om lejers ret til skiltning er fravigelig. Det vil sige at lejer og udlejer godt – typisk i erhvervslejekontrakten – kan aftale særlige krav til skiltningen, ligesom det kan aftales, at lejer ikke har ret til at skilte.

Det er således sædvanligt, at der i erhvervslejekontrakten er aftalt, at udlejer skal godkende lejers skilte med hensyn til udformning og placering inden disse opsættes, ligesom der kan være udarbejdet en skilteplan for ejendommen som skal følges.

Det ses endvidere ofte, at det i erhvervslejekontrakten er aftalt, at lejer ved fraflytning for egen regning skal fjerne ethvert spor fra skilte, der er anbragt på ejendommen. Lejer skal i den forbindelse være opmærksom på, at dette kan være yderst bekosteligt – særligt hvis det er påkrævet for at fjerne ethvert spor, at der sker pudsning og/eller maling af hele ejendommens facade.

Konklusion

Lejers ret til at opsætte skilte i et erhvervslejemål afhænger særligt af hvad der står i erhvervslejekontrakten. Det må derfor kraftigt anbefales, at man kontakter en advokat med speciale i erhvervslejeret, hvis man som lejer eller udlejer står over for at indgå en erhvervslejekontrakt, og man vil være sikker på hvad man som enten udlejer eller lejer har ret til og ikke mindst er forpligtet til.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder indgåelse af erhvervslejekontrakter og udfærdigelse og fortolkning af bestemmelser vedrørende skiltning.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan en markedslejeregulering være en mulighed. Det er typisk, at markedets generelle udvikling gør, at den leje, der betales af lejer, med tiden bliver lavere end det, man kan kalde markedslejen – altså det lejeniveau som en lejer og udlejer vil aftale ved indgåelsen af et nyt tilsvarende erhvervslejemål....

Læs hele artiklen

Artikel: Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå (sælge) erhvervslejemålet? Så skal du være særligt opmærksom på reglerne i erhvervslejeloven om afståelse af erhvervslejemål og tillige nøje gennemgå, hvad der er aftalt i erhvervslejekontrakten med din udlejer....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Generelt Er du udlejer af et erhvervslejemål, og synes du, at din lejer betaler for lidt i leje, kan ...»

Er salg af virksomhed samtidig en afståelse af erhvervslejemålet?

Har du en virksomhed, som drives fra lejede lokaler? Og overvejer du at sælge virksomheden eller at afstå ...»

Goodwill

Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, anlæg, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af