Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Partnerselskab P/S - Kommanditaktieselskab

Et partnerselskab (også kaldet et kommanditaktieselskab) er i selskabsloven defineret som et kommanditselskab, jf. § 2, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier.
Selskabslovens regler om aktieselskaber finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på partnerselskaber.
Partnerselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte betegnelsen kommanditaktieselskab, partnerselskab eller forkortelsen P/S. 
Et partnerselskabs stiftelsesdokument skal foruden de for aktieselskaber påbudte oplysninger indeholde oplysning om: 
  1. Den eller de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, bopæl og eventuelt cvr-nummer.
  2. Hvorvidt den eller de fuldt ansvarlige deltagere er pligtige at gøre indskud og i bekræftende fald størrelsen af hvert enkelt indskud. Er indskuddet ikke fuldt indbetalt, skal de for indbetalingen gældende regler oplyses. Består indskuddet i andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget.
  3. Vedtægternes regler om den eller de fuldt ansvarlige deltageres indflydelse i selskabets anliggender, andel i overskud og tab.
Et partnerselskabs vedtægter skal desuden indeholde nærmere regler om retsforholdet mellem aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.
Der kan være skattemæssige fordele ved at drive virksomhed gennem et partnerselskab, idet et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt. Partnerselskabet er således skattemæssigt transparente, hvilket betyder at beskatningen ikke sker i partnerselskabet, men hos kommanditaktionærerne.
Mange revisionsvirksomheder, advokatvirksomheder eller andre partnerbaserede virksomheder vælger at drive virksomhed gennem et partnerselskab, hvor partnerne hver især bliver kommanditaktionærer - eventuelt via et holdingselskab.
Selskabsadvokaterne er specialister i stiftelse af partnerselskaber, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Du kan læse om alle ændringerne i denne artikel. Aktieselskaber skal derfor nu have en selskabskapital svarende til mindst 400....

Læs hele artiklen

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, ...»

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af