advokat_TW_ka_2_ude_470_250
advokat_tw_KA_4_ude_470_250
møde_470_250

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Ved en nedrivning eller en større ombygning - der har karakter af byfornyelse - kan udlejer i henhold til Erhvervslejelovens (herefter ELL) § 61, stk. 2, nr. 2 opsige lejerne, jf. dog § 62.

ELL § 61, stk. 2, har følgende ordlyd:

Udlejeren kan opsige lejeforhold om

Stk.2. Andre lejeforhold kan udlejeren, bortset fra opsigelse efter § 14, kun opsige i følgende tilfælde:

1)Når udlejeren ønsker selv at benytte det lejede, jf. dog stk. 3 og § 62.

2)Når udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes, jf. dog § 62.

3) Når lejeren trods udlejerens påmindelse ikke har iagttaget god skik og orden ved det lejedes benyttelse, eksempelvis når lejeren ved støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom eller på anden måde har været til ulempe for ejendommen eller dem, der lovligt færdes i ejendommen, herunder når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko, uden at forholdet er af en sådan art, at udlejeren kan ophæve lejeforholdet uden varsel.

Opsigelsens lovlighed:

For at en opsigelse skal være lovlig, skal der ifølge ELL § 62 (erhvervsbeskyttet erhvervslejemål) foretages en vurdering af om opsigelsen er rimelig, når der tages hensyn til begge parters forhold. Almindelige butikker vil som udgangspunkt være erhvervsbeskyttet iht. ELL § 62.

Ved vurdering af opsigelsens rimelighed i henhold til ELL § 62 tages der hensyn til lejemålets varighed. Jo længere lejemålet har bestået, jo vanskeligere er det at opsige lejemålet. Der skal tages hensyn til lejers forbedringer, men ikke lejers særlige indretninger. Såfremt lejer har foretaget forbedringer vil dette tale for, at der ikke kan opsiges. Der skal tillige tages hensyn til værdien af kundekredsen. Såfremt lejemålet/butikken har en stor(vis) kundekreds, som den vil miste på grund af opsigelsen, taler dette imod opsigelsen.

Retspraksis viser, at en opsigelse anerkendes, medmindre der er meget tungtvejende grunde, som taler imod opsigelsen. En afvejning, hvor parternes interesser står næsten lige, viger hensynet til lejer normalt for hensynet til udlejer.

Opsigelsesvarslet er 3 måneder, jf. ELL § 64.

Såfremt der er tale en uopsigelighed fra udlejers side, kan udlejer ikke opsige lejeren i denne periode jf. ELL § 61, stk. 6.

Udlejeren skal ved opsigelsen opfylde formkrav (skriftlig opsigelse) samt indholdsmæssige krav, jf. ELL § 65, stk. 1, idet udlejer skal oplyse opsigelsesgrunden, lejers rettigheder jf. ELL §§ 66 og 67.

Såfremt lejer ikke vil anerkende opsigelsen, herunder opsigelsesgrunden, skal denne gøre indsigelse inden 6 uger efter opsigelsen er kommet frem, jf. ELL § 65, stk. 2 og udlejer må anlægge en sag vedrørende opsigelsen og opsigelsesbegrundelsen.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven Ved en nedrivning eller en større ombygning - der har karakter af byfornyelse - kan udlejer i henhold til Erhvervslejelovens (herefter ELL) § 61, stk. 2, nr. 2 opsige lejerne, jf. dog § 62. ELL § 61, stk. 2, har følgende ordlyd: Udlejeren kan opsige lejeforhold om Stk....

Læs hele artiklen

Artikel: Rettigheder ved opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

  Rettigheder som følge af opsigelse: Udlejer skal ved opsigelsen tilbyde erstatningslejemål, såfremt der senere ved genopbygningen sker udlejning af lokaler indenfor samme art, jf. ELL § 61, stk. 4. Ifølge ELL § 66 har lejer krav på erstatning samt betaling for tab af goodwill....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

Opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven Ved en nedrivning eller en større ombygning - der har karakter ...»

Rettigheder ved opsigelse i forhold til Erhvervslejeloven

  Rettigheder som følge af opsigelse: Udlejer skal ved opsigelsen tilbyde erstatningslejemål, såfremt ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Earn-out

Earn-out Earn-out kan bruges som betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Ret til sygedagpenge - Ankestyrelseafgørelse om ophør ikke tilsidesat

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 6. november 2018 Sag BS-9605/2018-HJR(2. afdeling)A(advokat Jes Andersen)modAnkestyrelsen(advokat ...»

Vi er medlemmer af