Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Ophævelse af uddannelsesaftale

Erhvervsuddannelseslovens bestemmelser

Ophævelse eller opsigelse af en uddannelsesaftale indenfor de første 3 måneder kan som udgangspunkt ske med dags varsel uden angivelse af årsagen til ophævelsen eller opsigelsen.

Opsigelse af uddannelsesaftalen er herefter ikke muligt, men ophævelse af en uddannelsesaftale efter de første 3 måneder kan ske efter gensidig aftale eller såfremt eleven har misligholdt sine forpligtelser væsentligt, eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller er bristet.

Ophævelse skal ske inden for 1 måned efter, at arbejdsgiveren har fået kendskab til den omstændighed, som begrunder ophævelsen.

Uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale medfører betaling af en godtgørelse, der fastsættes efter Tvistighedsnævnets praksis.

Tvistighedsnævnet

En tvist mellem en elev og praktikvirksomheden kan alene indbringes for det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe forlig. Hvis der ikke kan opnås forlig efter kan tvisten indbringes for Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet består af en landsdommer som formand og to medlemmer, hvoraf den ene er udpeget af arbejdsgiversiden og den anden af arbejdstagersiden.

Tvistighedsnævnets afgørelse kan indbringes for domstolen senest 8 uger efter den er truffet.

Begrundelsen for ophævelsen

Der skal altid ske en konkret vurdering af den specifikke situation, når der skal tages stilling til om uddannelsesaftalen kan ophæves berettiget, og der vil ved en ophævelse, altid være tale om en standpunktsrisiko fra arbejdsgiverens side.

Der bliver ved vurderingen lagt vægt på, hvem der er nærmest til at bære risikoen for, at uddannelsesaftalen ikke kan opfyldes.

Erstatning og godtgørelse

Tvistighedsnævnet kan tilkende erstatning eller godtgørelse i anledning af en arbejdsgivers uberettigede ophævelse af en uddannelsesaftale.

Efter Tvistighedsnævnet praksis for elever, hvis uddannelsesaftale uberettiget er ophævet, som udgangspunkt tilkendt en erstatning på 30.000 kr. (50.000 kr. for voksenelever).

Tvistighedsnævnet kan endvidere tilkende godtgørelse i henhold til f.eks. ansættelsesbevisloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven eller erstatningsansvarsloven (tortgodtgørelse).

Hvis aftaleforholdet endvidere er omfattet af funktionærloven har Højesteret ved en dom af den 6. marts 2014 slået fast, at eleven tillige kan kræve erstatning i henhold til funktionærlovens § 3, og at erstatning i henhold til funktionærlovens § 3 om godtgørelse for uberettiget bortvisning ikke udelukker yderligere erstatning f.eks. i form af erstatning tilkendt af Tvistighedsnævnet. Du kan læse dommen her.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid overveje en ophævelse af en uddannelsesaftale ganske nøje, herunder om ophævelsen kan anses for at være berettiget. Herigennem kan en tvist om erstatning og/eller godtgørelse for ophævelsen bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende ophævelse af uddannelsesaftaler, og som advokat bistår vi løbende virksomheder som ønsker at ophæve en uddannelsesaftale eller allerede har gjort det og nu er i efterfølgende konflikt.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Artikel: GDPR - er DIN virksomhed klar?

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesfordning, som går under navnet GDPR, i kraft. Er din virksomhed klar til forordningen? Har I styr på processer, hvilke data I indsamler, samt hvordan I besvarer en indsigtsanmodning m.v.?  Hvis ikke, så tag en dyb indånding og læs denne artikel, som indeholder gode råd til, hvad du skal gøre, og hvordan du skal gribe processen an....

Læs hele artiklen

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

GDPR - er DIN virksomhed klar?

Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesfordning, som går under navnet GDPR, i kraft. Er din ...»

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af