Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Ligebehandlingsloven - dameomklædningsfaciliteter

Praktiske hindringer berettiger ikke til at forskelsbehandle mænd og kvinder.

Manglende dameomklædningsfaciliteter er ikke lovlig grund til ikke at ansætte kvinder.

Ifølge ligebehandlingslovens § 2 skal enhver arbejdsgiver behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse, forflyttelse og forfremmelse.

Ved lovens § 14 hjemles en godtgørelse til personer, hvis rettigheder efter ligebehandlingsloven, derunder til ovennævnte generelle krav om ligebehandling, krænkes.

I slutningen af 2006 havde Sø- og Handelsretten lejlighed til at påkende en sag om påstået overtrædelse af ligebehandlings-lovens § 2. Sagen omhandlede følgende problemstilling:

Et selskab indrykkede på Arbejdsformidlingens jobbank på internettet et stillingsopslag, hvori man søgte 2 lagermedarbejdere til fastansættelse og 6 lagermedarbejdere til juleassistance.

En kvindelig ansøger søgte fastansættelse, men umiddelbart efter ansøgningens fremkomst afslog arbejdsgiveren denne, idet man anførte, at man måtte meddele afslag herpå, idet man ikke havde faciliteter "til at have både mænd og kvinder på arbejdspladsen".

Den medarbejder hos arbejdsgiveren der gav afslaget, forklarede under sagen, at hun antog det for et lovkrav, at der var separate omklædnings- og badefaciliteter til mænd og kvinder, hvilket ikke forefandtes på arbejdspladsen. Det var ikke et lovkrav.

Efter afslaget anlagde ansøgerens fagforening sag imod virksomheden med krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvilket virksomheden bestred at være forpligtet til at yde, under henvisning til den undskyldelige vildfarelse vedrørende arbejdsmiljølovgivningens regler på området.

Sø- og Handelsretten dømte virksomheden til at betale en godtgørelse, svarende til ca. 1½ måneds løn, under henvisning til at det pågældende afslag, selvom det var meddelt uden konkret behandling af ansøgningen, uomtvisteligt krænkede ansøgerens rettigheder efter ligebehandlingsloven, og idet den påberåbte vildfarelse med hensyn til gældende arbejdsmiljøretlige regler for indretningen af arbejdspladsens bade- og omklædningsfaciliteter ikke kunne føre til at fritage for betaling af godtgørelse.

For så vidt på linje med denne afgørelse for så vidt angår overtrædelse af loven, står en ældre dom fra 1980 vedrørende ansættelse af en kvindelig matros. I denne sag blev der imidlertid ikke tilkendt godtgørelse.

Nye skibe skal have badefaciliteter indrettet for begge køn, men i visse ældre skibe, derunder det sagen angik, skulle kun skibe, der påmønstrer kvindeligt personale have separate badefaciliteter for disse. Et skib, hvorpå der ikke tidligere havde været påmønstret kvindeligt personale, havde ikke sådanne bademuligheder, og da en kvindelig matros søgte hyre, blev hun afvist under henvisning hertil. Rederiet fandtes efter loven om ligebehandling af mænd og kvinder at have været uberettiget til at afvise påmønstring af den kvindelige matros. Rederiet havde således overtrådt loven.

Derimod fandtes i denne sag ikke tilstrækkelig anledning til at tilkende matrosen godtgørelsen efter loven, idet Rederiet blot ville overholde de arbejdsmiljøretlige regler for sådanne skibe - ikke diskriminere på grund af køn. Rederiet havde været i undskyldelig vildfarelse.

Generelt skal der meget til for at statuere godtgørelsesfritagende vildfarelse, vel bl.a. også fordi loven indeholder en dispensationshjemmel.

Såfremt det ved visse former for erhvervsudøvelse og/eller uddannelse er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, kan den minister - under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører - nemlig give dispensation fra ligebehandlingskravet, men opnåelse af dispensation er generelt vanskeligt, idet ligebehandling af kønnene vægtet særdeles tungt.

Som eksempler på meddelte dispensationer kan nævnes:

At justitsministeren har givet dispensation til, at kriminalforsorgen med henblik på varetagelse af visitationsopgaver kan tage hensyn til de ansattes køn, at Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender har givet dispensation til, at halalslagtninger kan udføres af en mandlig halalslagter, og at Socialministeriet har givet dispensation til, at der kunne annonceres efter kvindeligt personale til et krisecenter og til annoncering efter mandlig personale til en sikret afdeling.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af