Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter

Forøges de skatter og afgifter, der påhviler og pålægges en erhvervsejendom, kan udlejer forlange udgiften udlignet gennem en forhøjelse af erhvervslejen for de lokaler, som skatten og afgifterne vedrører. Lejeforhøjelse kan kræves uanset aftalt uopsigelighed i erhvervslejekontrakten.

Det kan gyldigt vedtages i en erhvervslejekontrakt, at reglerne i erhvervslejeloven om lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter ikke skal finde anvendelse.

Hvilke skatter og afgifter er omfattet?

Der kan typisk være tale om forøgede ejendomsskatter, men også forøgede afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning og energimærkning samt kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg. Reglerne gælder også, hvis der pålægges ejendommen nye vej-, kloak- eller lignende bidrag til det offentlige. Der gælder dog særlige regler for lejeforhøjelsen, hvis afgiften er pålagt ejendommen som en engangsydelse.

Proceduren

Lejeforhøjelsen fordeles i forhold til den gældende leje på varslingstidspunktet eller, hvor der ikke er fastsat nogen leje, den leje, der svarer til markedslejen for det pågældende lejeforhold i henhold til reglerne om markedsleje i erhvervslejeloven.

Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.

Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt og indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, samt oplysning om lejers adgang til at gøre indsigelse. Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt, medmindre udlejer kan godtgøre, at manglerne ikke har bevirket en forringelse af lejers retsstilling.

Lejers indsigelse

Vil lejer ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal lejer senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, fremsætte skriftlig indsigelse over for udlejer, der angiver, på hvilke punkter kravet ikke kan godkendes. Udlejer er i så fald nødsaget til at anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejers 6-ugers frist er udløbet, hvis udlejer ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.

Konklusion

Hvis udlejer har modtaget meddelelse om en stigning i udlejningsejendommens skatter eller afgifter kan denne altså kræves betalt af lejer, men det er vigtigt at give lejer meddelelse om lejestigningen hurtigst muligt.

Hvis man som lejer har modtaget meddelelse om lejestigning er det endvidere vigtigt, at man hurtigt forholder sig hertil, og giver meddelelse til udlejer inden fristens udløb, såfremt denne ikke kan accepteres.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder forhold vedrørende lejestigning som følge af forøgede skatter og afgifter. Vi bistår løbende virksomheder som ønsker at gøre en lejestigning gældende over for deres lejer og virksomheder, der af deres udlejer har modtaget meddelelse om en fremtidig lejestigning.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Hvad skal man aftale, at erhvervslejemålet må anvendes til?

Generelt En af de klausuler, der stort set altid er i en erhvervslejekontrakt, er en bestemmelse om, hvad erhvervslejemålet må og kan anvendes til. Bestemmelsen indebærer således typisk en afgrænsning af lejers anvendelsesmuligheder for erhvervslejemålet. De fleste opfatter denne bestemmelse som en mindre vigtig del af erhvervslejekontrakten, og den er da også sjældent genstand for større diskussioner mellem lejer og udlejer, når erhvervslejekontrakten skal indgås....

Læs hele artiklen

Artikel: Kaution i erhvervslejemål

Generelt om kautioner En kaution er en indeståelse eller garanti fra en person eller virksomhed om at betale en andens gældsforpligtelse. Der er derfor i princippet tale om en ensidig erklæring fra kautionisten over for kreditor. Kaution bruges for at skabe en større sikkerhed og tryghed for kreditor i forhold til de udeståender, der er med en given debitor....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Hvad skal man aftale, at erhvervslejemålet må anvendes til?

Generelt En af de klausuler, der stort set altid er i en erhvervslejekontrakt, er en bestemmelse om, ...»

Kaution i erhvervslejemål

Generelt om kautioner En kaution er en indeståelse eller garanti fra en person eller virksomhed om at ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af