Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Generelt

Lejer skal som udgangspunkt aflevere erhvervslejemålet som det blev overtaget ved lejeforholdets begyndelse. Men erhvervslejelovens regler om lejers fraflytning og de øvrige omstændigheder i denne forbindelse er fravigelige. Det er derfor vigtigt at understrege, at man altid som både lejer og udlejer skal gennemgå sin erhvervslejekontrakt nøje i forbindelse med ophøret og lejers fraflytning, ligesom klausuler herom bør gennemgås og forhandles ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten.

Som beset eller nyistandsat

Der findes en række forskellige klausuler man kan aftale i en erhvervslejekontrakt om lejemålets stand ved indflytning og fraflytning. De mest almindelige er at lejer enten overtager og afleverer erhvervslejemålet som nyistandsat eller som den stand, det er og forefindes og som beset på af lejer.

Hvis der ikke er aftalt noget gælder erhvervslejelovens regler, hvorefter det lejede skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Lejeren skal aflevere det lejede i samme stand som ved overtagelsen med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde, og som ikke er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt, samt mangler, som det påhviler udlejeren at udbedre.

Udlejer har krav på besigtigelse

Er lejemålet opsagt, eller skal lejemålet af anden grund fraflyttes, skal lejeren give udlejeren adgang til at bese det lejede. Det samme gælder, hvis ejendommen eller det lejede påtænkes solgt. Det er som udgangspunkt lejeren, der fastsætter tiden herfor. Det skal være mindst 2 timer hver anden hverdag (dvs. 3 gange om ugen) på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Denne kan kun finde sted med deltagelse af udlejeren eller dennes stedfortræder, når lejeren ikke er repræsenteret.

Flyttesyn og Fraflytningsrapport

Lejer og udlejer kan ofte med fordel aftale at der fx senest på fraflytningsdagen gennemføres, et flyttesyn, der er en fælles besigtigelse af det lejede, hvor der fastsættes de vedligeholdes- og reetableringsarbejder, der skal udføres for lejers regning. Udlejer kan udarbejde en flytterapport herom, og herefter forlange, at værdien af de konstaterede mangler konverteres til et beløb, som betales kontant af Lejer.

Udlejers krav på udbedringer m.v.

Udlejeren kan ikke gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytningen, når der er forløbet mere end 4 uger fra fraflytningsdagen. Dette gælder dog ikke, hvis der er aftalt andet eller, hvis lejeren har handlet svigagtigt, eller hvis manglen ikke kunne opdages ved en sædvanlig undersøgelse. Hvis en mangel opdages af udlejer senere end de 4 uger og udlejer ikke burde have opdaget denne tidligere skal udlejeren gøre kravet gældende uden ugrundet ophold efter, at manglen er eller burde være opdaget.

Der er ofte opstået uenighed mellem udlejer og lejer, hvor udlejer kræver udgifterne til udbedring af manglerne konverteret til et kontantbeløb og udbetalt, men hvor det efterfølgende viser sig at udlejer ikke de facto foretager udbedringerne fx fordi ejendommen skal sælges eller nedrives. Højesteret har o et af disse tilfælde slået fast, at udlejer ikke har krav på at få udbetalt det pågældende kontantbeløb, hvis den opnåede pris ved et senere salg måtte være upåvirket af, at manglerne ikke er udbedret.

Andre væsentlige forhold ved fraflytningen

Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser kan sendes til.

Forbedringer, som lejeren har foretaget, må kun fjernes, når lejeren bringer det lejede i den stand, hvori lejeren overtog det.

Har lejeren med udlejerens samtykke foretaget ændringer af det lejede, kan udlejeren kun kræve retablering, når udlejeren har taget forbehold herom.

Konklusion

Da erhvervslejelovens regler og fraflytning er fravigelige, er det vigtigt både som lejer og udlejer allerede ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten at forholde sig til forholdene omkring fraflytningen. SelskabsAdvokaterne kan bistå med udarbejdelsen af en skræddersyet erhvervslejekontrakt, der passer lige netop til din virksomheds udlejning eller bistå med at gennemgå forhandle en erhvervslejekontrakt i forbindelse med at din virksomhed indtræder i et nyt lejemål.

SelskabsAdvokaterne bistår endvidere i fraflytningssager og tvister i forbindelse med fraflytningen. Vi bistår gerne når en uenighed mellem lejer og udlejer allerede er opstået, men hjælper også gerne udlejer med at få fraflytningen til at ske så gnidningsfrit som muligt og uden at fraflytningen eskalere i en for begge parter dyr og langtrukken konflikt.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Forbrugsregnskab for erhvervslejemål

Ejer du en ejendom, hvor der er et eller flere erhvervslejemål, er det som udgangspunkt et krav, at det er specificeret i erhvervslejekontrakten, hvilke ydelser, som lejer skal betale ud over lejen. Hvis dette ikke er aftalt, har du som udlejer ikke krav på at opkræve dem – dette fremgår direkte af erhvervslejelovens § 5....

Læs hele artiklen

Artikel: Sale and Lease Back af ejendom

Hvad er Sale and Lease Back? Sale and lease back af ejendomme er et finansieringsværktøj for virksomheder, der ejer sine ejendomme (kontorer, produktionslokaler, lagerbygninger m.v.), og som ønsker at frigive likviditet til virksomhedens drift og vækst. Sale and lease back betyder, at en virksomhed sælger sin ejendom til en tredjemand – typisk en ejendomsinvestor – og herefter leaser (lejer) ejendommen af ejendomsinvestoren....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Forbrugsregnskab for erhvervslejemål

Ejer du en ejendom, hvor der er et eller flere erhvervslejemål, er det som udgangspunkt et krav, at det ...»

Sale and Lease Back af ejendom

Hvad er Sale and Lease Back? Sale and lease back af ejendomme er et finansieringsværktøj for virksomheder, ...»

Goodwill

Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, anlæg, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af