Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Konkurrenceklausul / Kundeklausul

Mange virksomheder glemmer at sikre nøglemedarbejderes viden og ekspertise.

Langt de fleste virksomheders værdi består i at have ledende nøglemedarbejdere samt disses viden og knowhow tilknyttet virksomheden samt i at sikre, at nøglemedarbejderes indsigt i virksomheden og markedet ikke på unfair vis tilgår virksomhedens konkurrenter i forbindelse med nøglemedarbejderes fratræden.

En virksomhed kan udvikle sine nøglemedarbejdere med fornøden kursusaktivitet, uddannelse samt "on the job training", således at nøglemedarbejderens viden om branche, produkter, produktoptimering, afsætning og marked konstant er i front. Stort set alle virksomheder bruger enorme ressourcer på denne del, der også er vital for virksomhedens langsigtede overlevelses- og udviklingsmuligheder.

Det er SelskabsAdvokaternes vurdering, at en lang række virksomheder ikke i fornødent omfang tillige fokuserer på nødvendigheden i at kunne fastholde og fastlåse nøglemedarbejdere for ikke at udsætte virksomheden for unfair konkurrence i en kortere eller længere periode efter ansættelsesforholdets ophør.

En virksomhed kan helt udelukke en nøglemedarbejder fra at drive konkurrerende virksomhed ved at pålægge vedkommende en konkurrenceklausul i f.eks. 12 måneder efter ansættelsesforholdets ophør. Yderligere kan en virksomhed udelukke en fratrådt nøglemedarbejder fra at have kontakt til virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere ved at pålægge vedkommende en kundeklausul.

Konkurrenceklausul

Ved en konkurrenceklausul forpligter nøglemedarbejderen (der typisk er funktionær) sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er imidlertid ikke gældende i den situation, hvor en nøglemedarbejder afskediges, uden at vedkommende har givet virksomheden rimelig anledning hertil.

Såfremt virksomheden ønsker at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse i en sådan situation, er man nødsaget til tillige at pålægge nøglemedarbejderen en kundeklausul.

Førend man gyldigt kan pålægge en medarbejder en konkurrenceklausul gælder nogle gyldighedskrav, herunder at medarbejderen skal besidde en helt særlig betroet stilling i selskabet, og der skal skriftligt redegøres for, hvilke dele af medarbejderens arbejdsopgaver, som gør konkurrenceklausulen nødvendig. 

Kundeklausul

En virksomhed kan pålægge sin medarbejder en kundeklausul, der forpligter nøglemedarbejderen til efter fratrædelsen ikke at have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

En kundeklausul afskærer således ikke nøglemedarbejderen fra at tage ansættelse hos en konkurrent, men det afskærer som nævnt nøglemedarbejderen fra at betjene og have erhvervsmæssig kontakt med den tidligere arbejdsgivers kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Medarbejderen skal ved sin fratræden have udleveret en liste over de kunder, som er omfattet af kundeklausulen. 

Varighed

En konkurrenceklausul kan maksimalt have en varighed på 12 måneder - tilsvarende gør sig gældende for en kundeklausul. 

Ønsker man at pålægge medarbejderen både en konkurrence- og en kundeklausul kan denne kombinerede klausul gyldigt indgås for en maksimal periode på 6 måneder. 

Kompensation

Såfremt man ønsker at pålægge sine medarbejdere en konkurrence- eller en kundeklausul, vil virksomheden i henhold til lov om ansættelsesklausuler være forpligtet til at betale medarbejderen en kompensation for denne forpligtelse. 

For konkurrence- eller kundeklausuler af en varighed på maksimalt 6 måneder vil virksomheden være forpligtet til at betale medarbejderen en kompensation svarende til 40% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. 

For konkurrence- eller kundeklausuler af en varighed på mere end 6 og op til 12 måneder, vil virksomheden være forpligtet til at betale medarbejderen en kompensation svarende til 60% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. 

For de kombinerede klausuler gælder, at virksomheden skal betale medarbejderen en kompensation svarende til 60% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. 

Opsigelse af klausul 

Virksomheden kan på et hvilket som helst tidspunkt - såvel under ansættelsen, som efter medarbejderens fratræden - opsige de respektive klausul med 1 måneds varsel.

Såfremt virksomheden opsiger klausulen senere end 6 måneder før medarbejderens fratræden, er medarbejderen berettiget til at modtage et engangsbeløb, svarende til kompensationen for de to første måneder.  

Konklusion

Såfremt din virksomhed ikke i dag har pålagt ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere en kundeklausul og/eller konkurrenceklausul, bør du/I i samarbejde med en advokat få drøftet hvilke af virksomhedens ansatte, der bør få indarbejdet en kundeklausul og/eller en konkurrenceklausul i ansættelseskontrakten.

Det bemærkes, at en virksomhed typisk har lettest ved at kræve en konkurrenceklausul og/eller en kundeklausul indarbejdet i nøglemedarbejderes ansættelsesvilkår i forbindelse med nøglemedarbejderens tiltræden af en stilling end efterfølgende at kræve en sådan klausul indarbejdet, idet vedtagelsen af klausulerne naturligvis forudsætter, at medarbejderen accepterer dette.

 

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen
45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af