Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Køb af erhvervsejendom

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg.

Undersøgelse af ejendommen

Overvejer man at købe en erhvervsejendom, eller har man afgivet et bud og står midt i processen, er det vigtigt at undersøge flere forhold grundigt. Nedenfor vil et udsnit af de væsentligste forhold blive nævnt, men det må anbefales, at man altid får et advokatforbehold med i købsaftalen og lader en advokat med speciale i overdragelse af erhvervsejendomme bistå i sagen.

Undersøgelserne kan vedrøre forhold der både er juridiske, tekniske, økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige og kan variere alt efter ejendommens placering samt købers formål og påtænkte anvendelse heraf.

Hvad skal undersøges?

De af sælger udarbejdede dokumenter skal naturligvis gennemgås sammen med købsaftalen. Det være sig salgsprospekt, salgsopstilling og eventuelle bilag. Herudover er det vigtigt at undersøge følgende forhold:

- Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen og kommuneplanen
- Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser
- Ejendommens stand og eventuel væsentlige vedligeholdelsesefterslæb
- Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
- Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt
- Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
- Mulighed for skiltning
- Eventuel bygningsfredning
- Jordforurening
- Miljøbeskyttelse
- Vejlovgivning
- Grundarealet
- Forsikringsforhold
- Køberettigheder
- Finansieringsmuligheder
- Naboretlige hensyn
- Byfornyelse
- Byggelovgivningen

Andre forhold, der skal overvejes

Det er tillige vigtigt at undersøge de mere sædvanlige og overordnede forhold ved ejendommen, herunder beliggenheden, omgivelserne og infrastrukturen.

- Ligger ejendommen centralt i byen?
- Ligger ejendommen tæt på kunderne?
- Tæt på stationer og offentlige transportmuligheder?
- Tæt på motorveje og større veje, så kunderne nemt kan komme til ejendommen?
- Er der gode parkeringsforhold?
- Ligger ejendommen i en by/område med vækst?
- Hvordan er kvarterets generelle standard og ry?
- Hvordan er naboforholdene i øvrigt? Er der attraktive bygninger og virksomheder?

Konklusion

Jo tidligere man får en advokat med i processen vedrørende køb af en erhvervsejendom jo bedre, idet der herigennem er bedst mulighed for at foretage den mest optimales undersøgelse og forhandling vedrørende erhvervsejendommen. Det bedste resultat opnås sjældent gennem en hastebehandling.

Hertil kommer, at det ofte er købers advokat, der skal stå for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

SelskabsAdvokaterne har speciale i køb af erhvervsejendomme og bistår løbende virksomheder og investorer som ønsker at købe en erhvervsejendom. Vi bistår endvidere med stiftelse af ejendomsselskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af erhvervsejendom.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Tvist om erhvervslejemål

Generelt Der kan opstå tvister om mange forskellige forhold ved et erhvervslejemål. De typiske tvister vedrører udlejers krav på regulering til markedslejen, udlejers opsigelse (både i forhold til gyldighed og erstatningens størrelse), ophævelse pga. den anden parts væsentlige misligholdelse samt tvister i forbindelse med fraflytning, herunder særligt om udlejers krav mod lejer for betaling af istandsættelse af erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Moms ved erhvervslejemål

Generelt om momsloven og fast ejendom Det er ikke erhvervslejeloven, men derimod momsloven, som regulerer forholdet omkring moms ved erhvervslejemål samt moms ved fast ejendom i det hele taget. Udlejning af fast ejendom indtager endvidere en særlig stilling i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal pålægges moms på ydelsen....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Tvist om erhvervslejemål

Generelt Der kan opstå tvister om mange forskellige forhold ved et erhvervslejemål. De typiske tvister ...»

Moms ved erhvervslejemål

Generelt om momsloven og fast ejendom Det er ikke erhvervslejeloven, men derimod momsloven, som regulerer ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af