Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Iværksætterselskabet - IVS

Revisionen af selskabsloven gør det ved indførelsen af et nyt kapitel 20 a muligt at stifte en ny særlig type anpartsselskaber med en selskabskapital, der afviger fra de krav selskabsloven ellers har stillet til anpartsselskabers kapital. Den nye selskabsform kaldes iværksætterselskabet og forkortes IVS. Selskabsformen er indført med inspiration fra Tyskland, der har haft stor succes med en lignende selskabsform, og som navnet antyder er selskabsformen særligt indført for at gøre det nemmere og mere attraktivt at starte iværksættervirksomheder.

Selskabsformen gør det således nemmere at starte en virksomhed i en kapitalselskabsform med begrænset økonomisk hæftelse uden samtidig at skulle opfylde kravene til minimumskapital på kr. 80.000 som det er i dag. Pr. 1. januar 2014 bliver dette sat ned til kr. 50.000.

Iværksætterselskabet gør det muligt, at starte et kapitalselskab uden at skulle lægge startkapital up front, da kapitalejerne i stedet for kan opfylde kapitalkravet ved at spare op gennem en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud til en bunden reserve ind til kapitalgrundlaget udgør minimumskravet for anpartsselskaber på kr. 50.000. Et iværksætterselskab kan derfor heller ikke udlodde udbytte før kapitalgrundlaget udgør mindst kr. 50.000.

Loven foreskriver, at iværksætterselskabet skal have en startkapital på mindst 1 krone, således, at der mindst er én kapitalandel i selskabet. Der er derfor ikke noget til hinder for, at selskabet stiftes med en højere startkapital, afhængig af kapitalejernes økonomiske formåen og selskabets behov.

Det grundlæggende princip om forsvarligt kapitalberedskab finder ligeledes anvendelse for iværksætterselskaber, og der skal således til enhver tid være forsvarlig likviditet til at opfylde selskabets aktuelle forpligtelser efterhånden som de forfalder. Det afhænger derfor af det konkrete selskabs aktivitet og behov, hvad der vil være en tilstrækkelig startkapital.

Iværksætterselskabets kapital kan kun indskydes kontant og selskabslovens regler om indskud i andre værdier end kontanter finder derfor ikke anvendelse på iværksætterselskaber.

Iværksætterselskaber skal af hensyn til omverdenen benytte betegnelsen ”iværksætterselskab” eller forkortelsen ”IVS”

Så snart iværksætterselskabets kapitalgrundlag opfylder kravene til et anpartsselskab kan generalforsamlingen træffe beslutning om at omregistrere selskabet til et anpartsselskab med samme stemmeflerhed, som kræves til vedtægtsændringer. Dette kræver, udover en konsekvensændring af vedtægterne, dog en erklæring fra en vurderingsmand, om at kapitalen er til stede. Ved omregistreringen overføres den bundne reserve til selskabskapitalen. Der er således ikke tale om en egentlig omdannelse, da lovgiver har tilsigtet en mere smidig overgang.

Iværksætterselskabet er omfattet af selskabslovens regler for anpartsselskaber, medmindre andet fremgår af loven. Dette medfører, at årsregnskabslovens regler og skattelovgivningen om anpartsselskaber ligeledes finder anvendelse på iværksætterselskaber.

Hæftelsen i et iværksætterselskab er på samme måde som i et anpartsselskab begrænset til selskabets kapital - der er med andre ord tale om en begrænset hæftelse, som kan komme helt ned til 1 kr. Dette har været genstand for megen debat, og iværksætterselskabets begrænsede hæftelse (helt ned til 1 kr.) stiller da også større krav om overvågenhed til iværksætterselskabets leverandører, kreditorer og andre aftaleparter.

Som konsekvens af den begrænsede hæftelse helt ned til 1 kr. er det dog naturligt, at iværksætterselskabets ledelse har en øget pligt til at sikre at den nødvendige kapital er til stede i selskabet, og der er derfor en større sandsynlighed for, at ledelsen pådrager sig ansvar, hvis den nødvendige kapital ikke er til stede.

Iværksætterselskaber er i grove træk et anpartsselskab - med ovennævnte forskelle. Iværksætterselskabet kan således bl.a. have samme ledelsesformer som, et anpartsselskab, og iværksætterselskabet kan tillige med anpartsselskabet både stiftes som et driftsselskab og som et holdingselskab. Man kan derfor stifte et holding-iværksætterselskab med en startkapital på 1 kr., som derefter stifter et datterselskab (driftsselskabet) ved at lade holdingselskabets kapital på 1 kr. ”rulle” videre ned i driftsselskabet. Der gælder naturligvis både i drifts- og moderselskabet et krav om, at spare op gennem en henlæggelse af mindst 25 % af virksomhedens årlige overskud til en bunden reserve ind til kapitalgrundlaget udgør minimumskravet for anpartsselskaber på kr. 50.000. Holdingselskabet kan derfor heller ikke udbetale udbytte før driftsselskabet overholder minimumskravet på kr. 50.000 og endvidere har udbetalt tilstrækkeligt udbytte til holdingselskabet til at dette også overholder minimumskravet på kr. 50.000.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Kvinder i dansk Erhvervsliv

I dette program om Kvinder i dansk Erhvervsliv har advokat Troels Wenzel Østergaard besøg af erhvervskvinden Stine Bosse og ligestillingsminister Karen Ellemann....

Frihandel

Program med professor i økonomi Christian Bjørnskov, Anders Krab-Johansen og erhvervsminister Brian Mikkelsen om Frihandel, protektionisme og hvad Danmark skal leve af i fremtiden....

Artikel: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, herunder blev kravet til selskabskapitalen nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Du kan læse om alle ændringerne i denne artikel. Aktieselskaber skal derfor nu have en selskabskapital svarende til mindst 400....

Læs hele artiklen

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner

Billigere at stifte et aktieselskab Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer i selskabsloven i kraft, ...»

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af