Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Godtgørelse for usaglig opsigelse - funktionærlovens § 2b

Funktionærlovens bestemmelser

Det fremgår af funktionærlovens § 2b, at arbejdsgiveren skal udrede en godtgørelse til en funktionær, der har været ansat hos arbejdsgiveren i mindst 1 år, hvis funktionæren bliver opsagt, og opsigelsen ikke kan anses for at være rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold.

Tilsvarende regler findes typisk også i kollektive overenskomster, hvorfor reglerne i funktionærloven ikke kun er relevante for funktionærer.

Det er således to betingelser der skal være opfyldt før funktionæren har krav på godtgørelse.

  1. Funktionæren skal have været ansat i virksomheden i mindst 1 år før opsigelsen
  2. Opsigelsen skal være usaglig, forstået på den måde, at den ikke skal være rimeligt begrundet i virksomhedens eller funktionærens forhold.

Kravet om ansættelseslængden volder i praksis ikke de store problemer. Anderledes er det med begrundelsen for opsigelsen, der er årsag til adskillige tvister mellem virksomheder og opsagte medarbejdere.

Begrundelsen for opsigelsen

Det er opsigelsestidspunktet, der skal tages i betragtning ved vurderingen af om opsigelsen er rimelig. Efterfølgende indtrufne omstændigheder spiller derfor som udgangspunkt ingen rolle.

Som en generel hovedregel, kan det slås fast, at en opsigelse ikke er usaglig, hvis den er begrundet i hensynet til virksomhedens drift eller, hvis funktionæren er årsag til, at en fortsat ansættelse er umulig.

Virksomhedens forhold skal forstås bredt og kan omfatte såvel forretningens forhold, som mere private forhold, herunder at ejeren af økonomiske årsager selv må varetage nogen opgaver.

Ofte anvendte begrundelser for opsigelse som følge af virksomhedens forhold er rationalisering, omstrukturering og lønbesparelse.

Ofte anvendte begrundelser for opsigelse som følge af funktionærens forhold er samarbejds- og tillidsproblemer, uegnethed, misligholdelse og sygdom.

I alle tilfælde er det en konkret vurdering af forholdet, hvor alle faktorer skal inddrages i vurderingen.

Det er som udgangspunkt funktionæren, der har bevisbyrden for, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet, men hvis opsigelsen er begrundet i virksomhedens forhold – f.eks. rationalisering – vender bevisbyrden ofte, da funktionæren i praksis har svært ved at bevise om virksomheden har rationaliseret. Det er naturligvis virksomheden selv, der er nærmest til at dokumentere dette, og bevisbyrden falder derfor ofte nemt tilbage på virksomheden.

Størrelsen af godtgørelsen

Godtgørelsens størrelse fastsættes efter et skøn, hvor der tages hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige funktionærens løn for en periode svarende til halvdelen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer den pågældende.

Godtgørelsen kan dog udgøre indtil 3 måneders løn, hvis funktionæren er fyldt 30 år ved opsigelsen, indtil 4 måneders løn, hvis funktionæren har været ansat i virksomheden i mindst 10 år og indtil 6 måneders løn, hvis funktionæren har været ansat i mindst 15 år.

Domstolene fastlægger typisk godtgørelsen til ½ af maksimum for usaglige opsigelser, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, så som lang anciennitet og/eller hvis arbejdstageren er tæt på pensionsalderen.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid forberede en opsigelse nøje og overveje forløbet før og efter opsigelsen grundigt, herunder om opsigelsen kan anses for at være saglig. Herigennem kan en konflikt om godtgørelse for usaglig opsigelse bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende opsigelse af medarbejder, og bistår løbende virksomheder som ønsker at opsige en medarbejder, herunder med formuleringen af opsigelsesbrev inklusiv en begrundelse for opsigelsen eller virksomheder, der har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder. Som advokat bistår vi også ledende medarbejdere, der er opsagt uden en saglig begrundelse og som ønsker at rejse krav om godtgørelse.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af