Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Funktionær eller ej?

Om et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærlovens bestemmelser eller ej, kræver en vurdering af det enkelte ansættelsesforhold. Grænserne for, hvornår funktionærloven finder anvendelse er ikke entydig, men med denne artikel fremhæves nogle hovedsynspunkter.

Funktionærloven kommer kun i betragtning for et ansættelsesforhold, såfremt tre grundlæggende betingelser er opfyldt. For det første (1) skal arbejdets art være omfattet af loven, for det andet (2) skal lønmodtageren gennemsnitligt mindst være beskæftiget hos arbejdsgiveren i 8 timer pr. uge, og for det tredje (3) skal der være tale om en tjenestestilling. De enkelte betingelser vil blive uddybet længere nede i artiklen.

Funktionærlovens bestemmelser

Funktionærloven er grundlæggende en ufravigelig lov, dvs. at man som udgangspunkt ikke kan afvige fra lovens bestemmelser til ugunst for funktionæren. Er man funktionær og derved omfattet af funktionærloven, vil man derfor også være sikret et vis minimum af rettigheder, og det kan derfor ofte være helt afgørende, om man er funktionær eller ej.

En af de væsentligste rettigheder omhandler kravet på et opsigelsesvarsel – og en funktionær er ligeledes sikret godtgørelse og/eller erstatning, såfremt funktionæren med urette bliver opsagt eller bortvist af sin arbejdsgiver.

Hvis en lønmodtager er beskyttet af funktionærloven, kan funktionæren f.eks. heller ikke blive pålagt en konkurrence- eller kundeklausul, medmindre funktionæren modtager en kompensation for den periode, hvori klausulen er gældende. Kompensationens størrelse afhænger af klausulens omfang samt varighed, men skal som udgangspunkt mindst udgøre 40 eller 60% af funktionærens løn på fratrædelsestidspunktet pr. måned.

Det bemærkes, at loven om ansættelsesklausuler, som er gældende for ansættelsesklausuler, som bliver indgået 1. januar 2016 eller senere indeholder samme beskyttelsesregler for funktionærer, som for øvrige medarbejdere - hvorfor reglerne om kompensation m.v. med virkning fra 1. januar 2016 er ens for funktionærer og virksomhedens øvrige medarbejdere.

Betingelserne for at opnå status som funktionær er følgende:

Betingelse 1: Arbejdets art

Funktionærloven omfatter for det første kun lønmodtagere, som beskæftiger sig med handel, kontorarbejde, klinisk eller teknisk bistandsydelse eller i overvejende grad beskæftiger sig hermed.

Uden for funktionærloven falder de håndværksmæssige fag som elektrikere, tømrer, murer m.v., herunder både svende, lærlinge og arbejdsmænd, idet en sådan lønmodtager dog er omfattet af funktionærloven, hvis den håndværksmæssige arbejdsindsats er underordnet i forhold til det handels- og kontormæssige element i ansættelsesforholdet.

Lønmodtagere som står i forretning og udfører traditionelt butiksarbejde, såsom kundeekspedition, registrering af salg, flytning og placering af varer m.v., vil som udgangspunkt være omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Journalister vil - grundet deres omfattende mængde kontorarbejde - formentlig også være omfattet.

Udenfor begrebet funktionær falder lagerarbejdere, som primært foretager lagerarbejde vedrørende på- og aflæsning og transport af hele kolli af varer.

Betingelse 2: 8-timers-reglen

Funktionærloven gælder både for deltids- og fuldtidsansatte, men det er et krav, at lønmodtageren gennemsnitligt er beskæftiget i mindst 8 timer ugentligt hos den samme arbejdsgiver.

Der er tale om et gennemsnitskrav, og en lønmodtager, som opfylder de øvrige betingelser, vil være omfattet af funktionærloven, såfremt lønmodtageren f.eks. fast arbejder 17 timer i en uge og ingen i den efterfølgende uge.

Såfremt lønmodtageren er ansat i et blandet ansættelsesforhold - hvor denne både udfører håndværksmæssigt arbejde og kontorarbejde - vil lønmodtageren opfylde betingelsen om 8 timer, selvom lønmodtageren ikke i alle arbejdstimerne udfører funktionærarbejde, såfremt funktionærarbejdet udgør den overvejende del af lønmodtagerens arbejdstid.

Betingelse 3: Tjenestestilling

Lønmodtageren skal være undergivet arbejdsgiverens instruktioner, således, at arbejdsgiveren har mulighed for at bestemme over lønmodtageren.

Det er derimod ikke vigtigt, om arbejdsgiveren rent faktisk udnytter denne mulighed, f.eks. hvis lønmodtageren selv kan håndtere sine arbejdsopgaver uden modtagelse af arbejdsgiverens instruktioner/indflydelse.

En lønmodtager, som samtidig er bestyrelsesmedlem i den virksomhed, hvori vedkommende er ansat, er normalt ikke funktionær. Dette som følge af, at lønmodtageren i dette tilfælde har en reel mulighed for at øve indflydelse på den daglige ledelse i virksomheden.

En direktør, der er anmeldt som sådan hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Økonomi-, salgsdirektører og lignende vil normalt være funktionærer, såfremt de er underlagt en pligt til at foretage rapportering til den administrerende direktør. For direktører, skal der derfor foretages en konkret vurdering af direktørens stillingsindhold, for at kunne fastlægge, om direktøren er omfattet af funktionærlovens bestemmelser.

Overenskomst - funktionærstatus

Mange overenskomster tildeler lønmodtagere status som funktionærer, selvom de tre forudgående betingelser ikke er opfyldt. Som lønmodtager kan du derfor godt være stillet, som om du er omfattet af funktionærloven, selvom dette ikke er tilfældet.

Enkelte bestemmelser i funktionærloven kan endvidere fraviges ved overenskomst.

Det er derfor vigtigt, at man som lønmodtager kontrollerer, om man er omfattet af en overenskomst.

Konklusion - Funktionær eller ej?

Det anbefales, at man tager kontakt til en advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret, såfremt der måtte opstå konflikter mellem lønmodtager og arbejdsgiver omkring ansættelsesforholdet, herunder, om den ansatte har status som funktionær eller ej.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af