Advokat_Koebenhavn_700_220
Kontrakter_700_220
Opstart_Virksomhed_700_220

Fondsandele (fondsaktier og fondsanparter)

Hvad er en fondsandel

En fondsandel (fondsaktie eller fondsanpart) er en kapitalandel, der udstedes uden vederlag, da beløbet for kapitalandelen overføres fra selskabets frie reserver til selskabets selskabskapital. Det er derfor selskabets tidligere indtjening og overskud, der danner grundlag for udstedelsen af fondsandelene.

Ved udstedelse af fondsandele sker der således en kapitalforhøjelse i selskabet uden at de eksisterende eller nye kapitalejere skal indbetale værdier i selskabet.

Fondsandelene tildeles til de eksisterende kapitalejere i forhold til deres eksisterende kapitalandelsbesiddelser, således at en kapitalejer f.eks. modtager 1 fondsandel for hver 10 kapitalandele denne besidder i forvejen.

Fondsandele udstedes ofte for at styrke selskabets image over for omverdenen. Omverdenen vil således typisk reagere positivt over for en kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsandele, da det vidner om at selskabet viser styrke og binder en større del af selskabets ellers frie reserver som selskabskapital. Lovmæssige kapitalkrav kan endvidere opfyldes ved at udstede kapitalkrav, herunder f.eks. hvis man ønsker at omdanne et ApS til et A/S.

Udstedelse af fondsandele er tillige også hyppigt anvendt ”som betaling” til en kapitalklasse (f.eks. A-aktier), som modtager en række fondskapitalandele (og dermed får en større andel af ejerskabet i selskabet) mod at opgive de fordele A-aktierne giver i forhold til selskabets øvrige ejere. Dette kan f.eks. være opgivelse af forlods udbytteret eller stemmefordele.

Udstedelse af fondsandele

Et kapitalselskab (et anpartsselskab eller aktieselskab) kan udstede fondsandele ved at overføre beløb til selskabskapitalen, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som overført overskud eller reserver med undtagelse af særlige reserver, herunder f.eks. hvis selskabskapitalen ikke er fuldt indbetalt.

Til udstedelse af fondsandele kan selskabet desuden anvende overskud i det indeværende regnskabsår, hvis beløbet ikke er uddelte, forbrugt eller bundet samt frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår.

Beslutning om udstedelse af fondsandele træffes på selskabets generalforsamling, men kan også ske ved at det centrale ledelsesorgan i selskabet har fået bemyndigelse hertil af generalforsamlingen. Beslutningen skal blandt andet indeholde det beløb selskabskapitalen bliver forhøjet med samt kapitalandelenes størrelse eller antal.

Beslutningen om udstedelse af fondsandele kræver endvidere en vedtægtsændring, da selskabets nominelle kapital forhøjes.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne bistår gerne med udstedelse af fondsandele, herunder både i forhold til udarbejdelse af generalforsamlingsprotokollat, nye vedtægter og registrering hos Erhvervsstyrelsen. Vi bistår endvidere som sparringspartner i forhold til de strategiske overvejelser i forbindelse med en kapitaludvidelse ved udstedelse af fondsandele.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af mulighederne for udstedelse af fondsandele. Kontakt os på advokat@selskabsadvokaterne.dk eller på telefon 45 23 00 10.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Trailer - Iværksætteri

Nyt program af Selskabsadvokaten om Iværksætteri.  Selskabsadvokaten Troels Wenzel Østergaard har besøg af gæsterne Asger Aamund og Martin Thorborg som giver deres syn på Iværksætteri....

Danske aktier

Børsens ansvarshavende chefredaktør Anders Krab-Johansen giver sammen med advokat Troels Wenzel Østergaard et indblik i hvad det danske samfund skal bruge et aktiemarked til....

Artikel: Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge oplysninger direkte om alle selskaber registreret inden for EU. Lettere tilgang til oplysninger EU-kommissionen og alle medlemsstaterne er gået sammen om at udbyde et nyt samlet EU-selskabsregister, der sammenkobler alle de nationale selskabsregistre i et samlet system....

Læs hele artiklen

Artikel: Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder fra den 23. maj 2017 også skal registrere sine reelle ejere og ikke kun legale ejere. Fristen for registrering er den 1. december 2017. I 2015 blev Det Offentlige Ejerregister åbnet med krav om registrering af de legale ejere, men nu udvides registreringspligten altså, og de nye krav til registrering af reelle krav påvirker ikke de eksisterende registreringskrav....

Læs hele artiklen

Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Nyt europæisk selskabsregister

EU landene er gået sammen om at lancere et nyt europæisk selskabsregister, der gør det muligt at søge ...»

Nu skal din virksomhed også registrere sine reelle ejere

Lovændring Folketinget har vedtaget en ændring af bl.a. selskabsloven, der medfører at virksomheder ...»

Ejerleder

En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som administrerende ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

privilegeret krav på provision i konkursboet.

Antaget at sagsøgte (et konkursbo) ikke havde pligt til at anerkende, at en tidligere ansat »

Vi er medlemmer af