Oestre Landsret 718 250
møde-2_470_250
advokat_TW_1_ude_470_250

Bortvisning af medarbejder

Funktionærlovens bestemmelser

For at der kan ske berettiget bortvisning af en medarbejder skal medarbejderen groft have misligholdt ansættelsesforholdet, jf. funktionærlovens § 4. Ved misligholdelse menes, at medarbejderen ikke overholder den aftale, der er lavet med virksomheden.

En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet og kræver væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side. Bortvisning af en medarbejder kan derfor kun ske i de groveste situationer

Er misligholdelsen ikke tilstrækkelig grov til at berettige en bortvisning må arbejdsgiveren nøjes med at opsige medarbejderen i henhold til funktionærlovens § 2 med det sædvanlige opsigelsesvarsel.

En uberettiget bortvisning kan indebære et krav om erstatning og godtgørelse og en aftalt kunde- og/eller konkurrenceklausul kan muligvis bortfalde med bortvisningen. Det skal derfor overvejes nøje inden man som arbejdsgiver tyr til en bortvisning.

Begrundelsen for bortvisningen

Ved bedømmelsen af om begrundelsen for bortvisningen kan sidestilles med en grov misligholdelse skal forholdet mellem arbejdsgiveren og medarbejderen tages i betragtning sammen med alle øvrige faktorer, herunder den nuværende samfundsmoral. Der er derfor ikke tale om et fast begreb, men et skøn i den enkelte situation. Således kan et forhold i en situation være ubetydeligt, hvorimod det i en anden vil betragtes som grov misligholdelse, f.eks. fordi arbejdsgiveren på forhånd har givet udtryk for dette.

Der er en række faktorer der stort set altid tages i betragtning ved vurderingen om der er tale om en grov misligholdelse, herunder der er tale om et forsætligt forhold, funktionærens stilling (betroet medarbejder), arbejdsgiverens tilkendegivelser (forhåndsudsagn, indskærpelser, advarsler), passivitet fra arbejdsgiveren samt funktionærens anciennitet.

Der skal dog altid ske en vurdering af den konkrete situation, og der vil ved en bortvisning, altid være tale om en standpunktsrisiko fra arbejdsgiverens side.

Erstatning

Hvis funktionæren uberettiget er blevet bortvist af arbejdsgiveren, skal arbejdsgiveren udrede en erstatning svarende til lønnen indtil det tidspunkt, til hvilket den ansatte den pågældende dag lovligt kunne have været opsagt, eller - såfremt han allerede var opsagt - til opsigelsesfristens udløb.

Har funktionæren ved arbejdsgiverens uberettigede bortvisning krav på mere end 3 måneders opsigelsesvarsel, bliver erstatningen fastsat efter de almindelige erstatningsregler.

Der kan alternativt kræves godtgørelse i henhold til reglerne om usaglig opsigelse, der kan udgøre en højere erstatning, da der i beregningen ikke tages højde for, om bortvisningen er sket midt i opsigelsesvarslet.

Her ud over kan der, såfremt arbejdstagerens frihed, fred, ære eller person er blevet krænket, kræves godtgørelse for tort. Dette er f.eks. tilfældet, hvis arbejdsgiveren ubegrundet har beskyldt medarbejderen for at stjæle.

Konklusion

En arbejdsgiver bør altid overveje en bortvisning ganske nøje, herunder om bortvisningen kan anses for at være berettiget. Herigennem kan en tvist om erstatning for uberettiget bortvisning bedst muligt undgås.

SelskabsAdvokaterne har speciale i ansættelsesret, herunder forhold vedrørende bortvisning af medarbejder, og bistår løbende virksomheder som ønsker at opsige eller bortvise en medarbejder eller har en verserende eller latent konflikt med en medarbejder. Som advokat bistår vi også ledende medarbejdere og direktører, der uberettiget er bortvist og som ønsker at rejse krav om erstatning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af