Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere her
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere her
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere her
Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler

Læs mere her
Forrige
Næste

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden?

Læs nedenfor og få et overordnet overblik.

Lovpligtig forsikring

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet.

Fokus for nærværende artikel er håndtering af skader på dine medarbejderes ejendele, og reglerne/praksis for håndtering af personskade vil derfor ikke blive kommenteret yderligere.

Udgangspunktet – Skader på egne ting = egen risiko

Spilder en medarbejder blæk på sit privatejede tøj, er det som udgangspunkt medarbejderens indboforsikring, som skal dække skaden.

Som arbejdsgiver vil du som udgangspunkt alene være pligtig til at dække skaden, hvis du eller en anden medarbejder er ansvarlig for skaden, og de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt, det vil sige at der er et erstatningsansvar, årsagssammenhæng, påregnelighed og det kan dokumenteres, at medarbejderen har lidt et tab. Skulle erstatningsbetingelserne være opfyldt, vil dit erstatningsansvar ofte blive fastsat til selvrisikoen på medarbejderens indboforsikring.

Undtagelse – dækningspligt

Som en væsentlig undtagelse til ovenstående udgangspunkt om, at medarbejderen selv må bære omkostningerne ved tingsskader, der sker i arbejdstiden, indeholder arbejdsskadesikringsloven en bestemmelse om, at du som arbejdsgiver har pligt til at dække skader på medarbejderens hjælpemidler, såfremt nogle nærmere betingelser er opfyldt.

Betingelserne for dækning af skader på hjælpemidler

Arbejdsskadesikringsloven bestemmer således, at du som arbejdsgiver vil have en pligt til at dække din medarbejders udgifter til reparation eller fornyelse af medarbejderens hjælpemidler, såfremt nedenstående tre betingelser er opfyldt:

1) Hjælpemidlet er af en type, som bliver dækket ifølge loven.

2) Hjælpemidlet anvendes under arbejdets udførsel, og

3) Hjælpemidlet er blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår.

Betingelse 1 og 3 vil blive uddybet nærmere straks nedenfor.

Betingelse 1: Hjælpemidlet er af en type, som bliver dækket

De mest almindelige og kendte typer hjælpemidler, som omfattes af loven er: briller, proteser og kørestole.

Ifølge arbejdsskadesikringsloven dækkes tillige ”lignende hjælpemidler”. Bemærkningerne til loven nævner, at man ved ”lignende hjælpemidler” skal forstå et middel, som erstatter tabet af eller bedre funktion af en legemsdel, der er individuelt tilpasset medarbejderen, f.eks. et høreapparat.

Genstande, der ikke betragtes som hjælpemidler – og derved heller ikke er dækningsberettigede - er: mobiltelefon, privat tøj og lignende. Som nævnt tidligere, kan du dog som arbejdsgiver risikere at skulle dække skade på disse ejendele alligevel, hvis andre betingelser er opfyldt.

Betingelse 3: Hjælpemidlet er blevet beskadiget som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår

Nærværende betingelse indebærer, at skaden på hjælpemidlet skal have en vis relation til medarbejderens arbejde.

Hvis skaden på hjælpemidlet sker i medarbejderens fritid – for eksempel, hvis medarbejderen på en tur i Tivoli med familien taber sine briller, og de går i stykker, da kan skaden ikke dækkes af arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring.

I praksis kan det dog være svært at vurdere, om skaden sker som følge af arbejdet/under de forhold det er foregået eller ej, hvilket kan illustreres med følgende to eksempler:

Eksempel 1:
Under madlavningen i medarbejderens private hjem, taber medarbejderen sine briller, og kommer til at træde på dem, så de går i stykker.

Eksempel 2:
Under udførsel af arbejde fra sin private bopæl kommer medarbejderen til at tabe sine briller, og træde på dem, så de går i stykker.

Selvom begge ovenstående eksempler vedrører skader, som sker uden for arbejdspladsen, vil eksempel 1 ikke være dækket af arbejdsskadeforsikringen, idet skaden sker i privat regi, og intet har med arbejdets udførsel at gøre. Eksempel to vil derimod være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, idet skaden sker under arbejdets udførsel, og dermed er betingelsen opfyldt.

Husk rettidig anmeldelse

Der gælder et klart udgangspunkt om, at alle arbejdsskader skal anmeldes. Anmeldelse af skader på hjælpemidler skal ske til virksomhedens arbejdsskadeforsikringsselskab.

Anmeldelse skal ifølge arbejdsskadesikringsloven ske indenfor 9 dage efter hændelsen er sket.

Foretager du ikke rettidig anmeldelse, kan du som arbejdsgiver blive pålagt administrative bøder.

Maksimumdækning

Både du og medarbejderen bør være opmærksomme på, at der findes standardtakster for, hvor meget forsikringsselskabet yder i dækning ved skader på hjælpemidler.

I 2017-niveau ydes der som udgangspunkt en maksimal dækning på kr. 1.115 til brillestel.

Udgifter til brilleglas dækkes derimod som udgangspunkt fuldt ud.

Konklusion

Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker dine medarbejdere i tilfælde af arbejdsskader.

Din pligt til eventuelt at dække skader på medarbejderens personlige ejendele afhænger af de faktiske omstændigheder, dog skal du være opmærksom på, at du kan have en pligt til at dække skader på medarbejderens hjælpemidler, såfremt de bliver beskadiget under arbejdets udførsel.

Husk, at arbejdsskader skal anmeldes senest 9 dage efter hændelsen er sket, da du i modsat fald kan blive pålagt administrative bøder.

Hos SelskabsAdvokaterne ApS er vi specialister i ansættelsesret, og vi du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller advokat@selskabsadvokaterne.dk for en kort og uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål i relation til skader på dine medarbejderens ejendele/hjælpemidler.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Ansættelse af medarbejder

I dette TV-program giver advokat Troels Wenzel Østergaard sammen med direktør Per Elmgaard Rasmussen et unikt indblik i hvordan en virksomhed tænker når de skal ansætte en medarbejder, hvordan de læser en ansøgning, hvilke vilkår virksomheden syntes er de vigtigste i en ansættelseskontrakt samt hvordan der sker en udvælgelse af kandidater Du kan læse mere om de øvrige programmer i serien SelskabsAdvokaten fra dk4: her Du er altid velkommen til at kontakte advokat Troels Wenzel Østergaard eller Michella Friis Grome for en uformel drøftelse om ansættelse af medarbejdere i din virksomhed på telefon 45 23 00 10....

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning

Rådgivning om direktørkontrakt, direktørkontrakter, indgåelse af direktørkontrakt, opsigelse af direktørkontrakt og fratrædelsesaftaler....

Artikel: Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele i arbejdstiden? Læs nedenfor og få et overordnet overblik. Lovpligtig forsikring Som arbejdsgiver har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, som dækker dine medarbejdere og deres efterladte, i tilfælde af at dine medarbejdere bliver skadet på arbejdet....

Læs hele artiklen

Artikel: Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige en gravid eller en medarbejder på barsel. Dette er ikke sandt – du kan opsige en gravid eller en medarbejder på barsel på samme vis som øvrige medarbejdere....

Læs hele artiklen

Michella Friis Grome

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Arbejdsskader – skade på medarbejderens ejendele

Hvad er dine forpligtelser som arbejdsgiver, når der forvoldes skade på en medarbejders personlige ejendele ...»

Opsigelse af gravid eller medarbejder på barsel

Der er en udbredt misforståelse på det danske arbejdsmarked om, at du som arbejdsgiver ikke må opsige ...»

Erhvervsadvokat

SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning til virksomheder, ...»

Saglig og proportional afskedigelse af tjenestemand

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. august 2017 Sag 279/2016 (1. afdeling) Danmarks Jurist- og ...»

Medarbejder havde krav på andel af bonus - selvom fratræden før bonusperiodens udløb

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 134/2016 (2. afdeling) Agilent Technologies Denmark ...»

Vi er medlemmer af